Exempelbanken
Nytt Ljus - ESOLi ett EU projekt

Trafikplan

ID-nummer: 100131O3487
Kommun: Göteborgs stad
År: 2009
Kontaktpersoner: Martin Strid Lena Siewert
Dokument ESOLi application dokument
Ingress

I början av år 2008 tog Trafikkontoret i Göteborgs stad kontakt med Vägverket angående ett europeiskt samarbetsprojekt om utomhusbelysning.

Beskrivning

Trafikkontoret hade deltagit i EU-projektet E-street, som befann sig i sitt slutskede. Flera av dess parter ville fortsätta samarbetet i ett nytt projekt, men denna gång ha med även en statlig aktör för att få större genomslag. Efter diskussioner ansåg Vägverket att ett samarbete vore intressant och att Vägverkets bidrag i projektet i så fall vore att pröva ny teknik för energieffektivare vägbelysning. Den tekniska utvecklingen på området går snabbt och är stundom svår för en enskild handläggare att hänga med i. Nya produkter prövas i liten skala på spridda ställen, men kunskap om utfallen av försöken sprids ej i önskvärd omfattning. ESOLi ansökan har bifallits och vi ligger nu i slutförhandling med EU. Vi är 15 deltagande länder från Europa och går allt som planerat påbörjas projektet i maj 2010 och pågår i 36 månader. Syftet med ESOLi är att sprida information i Europa om energi effektiva åtgärder när det gäller gatu- och vägbelysning samt att driva utvecklingen vidare för att finna ekonomiskt effektiva metoder för intelligent belysning. Trafikkontoret, Göteborg är projektledare för Sverige tillsammans med Vägverket som bisittare från Norden deltar även Norge och Finland.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.