Exempelbanken
VGU Tätort - Omvandling av Dragarbrunnsgatan, Uppsala

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140613C3790
Kommun: Uppsala
Väg nr./Gatunamn: Dragarbrunnsgatan
År: 2006
Kontaktpersoner: Karin Åkerblom
Dokument Gestaltningsprogram Dragarbrunnsgatan
Länkar Uppsala kommun
Övrig information

En rörig gata, byggd för busstrafik och varubilar med nedfarter till citys viktigaste parkeringsgarage, genomgår en totalförvandling för att bli ett inbjudande stadsstråk med blandad trafik men på de gåendes villkor. Från sydöst kan Dragarbrunnsgatan upplevas som spretig, med fastigheter i olika byggstilar och höjder, varierande fasader varvat med entréer till parkeringshus. Svänger man in på Dragarbrunnsgatan från nordväst däremot, blir upplevelsen en annan. Nya cykelställ, borstade gatstenar och porlande vatten i gatans mitt är nya inslag i gatubilden. 2004 startade visionsarbetet inför omvandligen av den 1,2 kilometer långa gatan och 2006 togs ett politiskt beslut om att inleda arbetet.

Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Dragarbrunnsgatan och dess närmaste omgivningar karaktäriseras i hög grad av 1960-talets genomgripande förändringar. Eftersom intentionerna med förändringarna då i huvudsak var av funktionell och praktisk karaktär ger gatan i dag ett varierat och tämligen

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Ett av syftena med projektet Dragarbrunnsgatan var att omforma den forna bussgatan för stadsliv. Lösningen blev en gångfartsgatan. För Dragarbrunnsgatans trafikföring gäller målet och mottot: Hög tillgänglighet men låg framkomlighet, detta har dock inte v

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

En förutsättning för projektet var att all busstrafik på gatan flyttade när Uppsalas resecentrum började byggas. När gatan tömdes på bussar kunde både kommunen och fastighetsvärdar se nya möjligheter med gaturummet. Vad gäller gångfartsgatan finns viss pr

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.