Exempelbanken
VGU Tätort - Gång- och cykelpassage över Strandgatan i Eskilstuna

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140624D3811
Kommun: Eskilstuna
Väg nr./Gatunamn: Strandgatan
År: 2012
Kontaktpersoner: Petter Skarin Johan Örn
Länkar Eskilstuna kommun
Övrig information

Ett av Eskilstunas huvudcykelstråk passerar över Strandgatan som är en lokalgata i bilvägnätet. Åtgärden (hastighetsdämpningen) är en del i strategin att stärka stadens gång- och cykelöverfarter för att främst öka andelen cyklister i Eskilstuna. Det som gör platsen lite speciell är att här finns även en släckt signal, det vill säga en signal som i grundläget ej är i drift men personer som önskar ytterligare stöd att korsa gatan kan aktivera signalen. I normalläget är platsen skyltad som övergångsställe och cykelöverfart.

Före Efter
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 33,3 km/tim 20,1 km/tim
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 85-percentil 39,0 km/tim 85-percentil 25,0 km/tim
ÅDT fordon ÅVDT: 8000 ÅVDT: 8000
Vägbredd (m) 10 meter 10 meter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 km/tim 40 km/tim
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Passagen hade tidigare en 2 meter bred mittrefug med ytor i storgatsten framför passagen. Riktad belysning fanns. 61 % av fordonen (av 141 observerade) väjer mot fotgängare och 43 % av fordonen (av 122 observerade) väjer mot cyklist.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Gång- och cykelytan höjdes upp. Ramper med en resulterande lutning på 7 % cirka 2,5 meter innan själva passagen och ramper med cirka 2 % lutning ut. Ramper in gjordes i asfalt medan ytan innan passage in och mjuka ramper ut gjordes i smågatsten. Mittrefug

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Väjningsbeteenden efter ombyggnation. 75 % av fotgängare och 81 % av cyklister blir väjda för baserat på två observationsstudier á 1 timme med totalt 48 fotgängare och 36 cyklister. Efterstudien är inte exakt genomförd på samma sätt som förstudien men ger

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.