Exempelbanken
TRAST - Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 150803O3850
Kommun: Göteborgs stad
År: 2015
Kontaktpersoner: Malin Månsson
Dokument Cykelprogram för Göteborg
Länkar Göteborgs stad
Ingress

Ökad cykling är bra för staden och för stadslivet. Cyklister skapar liv och rörelse i stadsrummet och bidrar till en attraktiv stadsmiljö. I en tät stad är cykel ett snabbt sätt att förflytta sig. Cykeln tar liten plats, bullrar inte och är inte dålig för miljön. När fler väljer cykel för sina resor minskar belastningen på vägnätet och på kollektivtrafiken, vilket gynnar alla trafikanter. För den som cyklar har cyklingen dessutom positiva effekter i form av förbättrad hälsa och ökat välbefinnande.

Beskrivning

Cykelprogrammet är en fördjupning och konkretisering av stadens trafikstrategi, Trafikstrategi för en nära storstad. Utgångspunkten, att Göteborg är på väg från en stor småstad till en nära storstad, innebär att staden förtätas och att fler målpunkter kommer att ligga inom gång- och cykelavstånd. I en nära storstad ska det vara snabbt, enkelt och säkert att cykla. Men om stadens invånare i högre grad ska kunna och vilja välja cykel för sina resor måste trafiksystemet utvecklas och anpassas för detta. Och utformningen av trafiksystemet måste styras av vad cyklisterna uppskattar och värderar. Cykelprogrammet betonar vikten av en helhetssyn på uppbyggnaden av cykelstaden Göteborg. Alla som jobbar för att utveckla staden måste samarbeta och verka för bättre och mer cykling. Principer för att genomföra cykelprogrammet: • Prioritera centrala delar och pendlingscykelnätet • Samordna åtgärderna • Planera för god koppling till kollektivtrafiken • Planera för god framkomlighet i byggskeden

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.