Exempelbanken
TRAST - Trafikstrategi Huddinge- med gång-, cykel- och kollektivtrafik i fokus

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 150803AB3852
Kommun: Huddinge
År: 2013
Kontaktpersoner: Niklas Lord
Dokument Trafikstrategi för Huddinge kommun
Länkar Huddinge kommun
Ingress

Huddinges befolkning ökar och så även transporterna. Ett mer kapacitetsstarkt och robust transportsystem krävs för att möta dagens och morgondagens behov av att förflytta sig. Samtidigt växer utmaningen att minska miljöbelastningen och begränsa utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser. Transportsystemet ska därför kunna förflytta ett större antal människor och möjliggöra ett ökat resande utan att öka miljöbelastningen och utsläppen av växthusgaser. Med utgångspunkt i detta kan det konstateras att en tydlig strategi och viljeinriktning krävs för att planera och utforma framtidens transportsystem.

Beskrivning

Denna trafikstrategi är ett steg i riktningen mot att utveckla ett mer hållbart transportsystem genom en tydligare och mer sammanhållen planeringsprocess för kommunens trafik och transporter. Huddinge kommuns vision för transportsystemet ska uppnås genom att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafik är ett resurseffektivt transportmedel och en förutsättning för att regionen ska klara befolkningstillväxten. För att trafiksystemet, inklusive biltrafiken, ska fungera effektivt, måste den andel av våra förflyttningar som görs med bil minska. Huddinge kommun måste arbeta efter trafikstrategins huvudinriktning under lång tid för att nå visionen.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.