Exempelbanken
TRAST - Regional Cykelplan för Stockholms län

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 150803-3855
År: 2014
Kontaktpersoner: Peter Huledal
Dokument Regional cykelplan Stockholms län
Ingress

Stockholms län beräknas växa från dagens 2,1 miljoner till 2,6 miljoner invånare år 2030. Befolkningsökningen kommer att leda till ökad efterfrågan på bostäder, lokaler och inte minst transporter. Det innebär en komplex planeringssituation som ställer stora krav på samverkan, dels mellan enskilda kommuner, dels mellan kommuner och regionala aktörer. I Stockholms regionala utvecklingsplan RUFS 2010 förordas en tät bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära lägen med åtta yttre regionala stadskärnor samt en inre central regionkärna, som bland annat ska ge ökad tillgänglighet till arbetsplatser, service och utbildning; minska spridningen av bebyggelse och bilberoendet och därmed öka resandet med kollektivtrafik och cykel.

Beskrivning

Den regionala cykelplanen har arbetats fram under perioden 2010–2013 i samverkan mellan Trafikverket, Länsstyrelsen, Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, kommunerna i Stockholms län samt ett antal intresseorganisationer. Cykelprojektets syfte har varit att ta fram en cykelplan med regionala cykelstråk för arbetspendling, att göra en nulägesbeskrivning av turism- och rekreationscykling samt att utgöra en grund för vidare samverkan för att öka cyklingen i Stockholms län. I ett län som Stockholm, där inflyttningen är hög och trycket på transportinfrastrukturen är stort, är det viktigt att fler väljer att resa hållbart. Det gäller att allt fler väljer transportmedel som inte bidrar till ökad trängsel eller utsläpp. Cykel som transportmedel har en given plats i en attraktiv och långsiktigt hållbar region. Att cykla är ett enkelt sätt att resa till och från jobb, skola, fritidsaktiviteter och utflyktsmål. Med cykel reser man billigt och lätt från dörr till dörr, förutsatt att det finns en bra infrastruktur, attraktiva omgivningar och goda parkeringsmöjligheter. Cykeln kräver litet utrymme, är energisnål, bullrar inte och medför inga luftföroreningar. Planen ger förslag på: • Vision och mål för cykeltrafiken i Stockholms län • Ett sammanhängande stomnät av stråk för arbetspendling • Utformningskriterier för god infrastrukturstandard • Riktlinjer för drift och underhåll • Kombinationsresande med cykel och kollektivtrafik

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.