Exempelbanken
VGU Tätort - Dynamiskt farthinder

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 160104C3891
Kommun: Uppsala
Väg nr./Gatunamn: Dag Hammarskjölds väg 31
År: 2014
Kontaktpersoner: Christer Åkerlund Sampo Hinnemo
Övrig information

Lång rak alléväg som inbjuder till höga hastigheter. Svårt att åtgärda på grund av busstrafik och utryckningsväg för ambulans. Två filer med mittrefug mellan i riktning söderut, avsmalnat från två till en fil i norrgående riktning. Övergångsställe vid korsning mellan skola och Science park i behov av hastighetssäkring. 30 km/h 7-18 måndag till fredag, 50 km/h övrig tid. Denna typ av gupp bedöms vara bättre än statiska gupp för bussförarnas arbetsmiljö. Denna typ av gupp bedöms inte minska kapaciteten. Förutsättningarna för planskild korsning för gång- och cykeltrafik finns inte. Trafiksignal är normalt inte en trafiksäkerhetsåtgärd utan mer en framkomlighetsåtgärd.

Före Efter
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) Uppmätt medelhastighet för samtliga fordon 33,0 km/h. Andel fortkörare under 30-tid: 75 % Uppmätt medelhastighet all trafik 27,5 km/h.
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 85-percentil 40 km/h. 85-percentil 32 km/h.
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) Det är irrelevant att dela upp fordonen i lastbilar och personbilar eftersom samtliga fordon kan hålla samma hastighet över Actibump. Därför anges endast en medelhastighet som gäller för all trafik.
Buller ekv. nivå dB (A) Buller ekvivalent nivå dB(A) 71,4 dBA under 30-tid, 66,1 dBA kvällstid. Heldygnsvärde 69,2. Buller evk. nivå dB (A) 67,1 dBA under 30-tid, 64,4 dBA kvällstid. Heldygnsvärde 65,4 dBA.
ÅDT fordon ca 11 000 ca 11 000
Vägbredd (m) Vägbredd: Ca 3,3 m per körfält. 2 körfält södergående. 1 körfält norrgående som avsmalnats från 2 körfält före övergångsstället.
ÅDT tung trafik 7% 7%
Högsta tillåten hastighet (km/t) Skyltad hastighet 30 km/h 7-18 måndag till fredag, 50 km/h övrig tid. Samma hastighetsbegränsning som innan: Skyltad hastighet 30 km/h 7-18 måndag-fredag, 50 km/h övrig tid.
Mätår ÅDT 2014 2014
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Övergångsställe mellan skola och Science park på sträcka med höga hastigheter. Många gående och cyklister som korsar gatan samt mycket fordonstrafik. Stor andel tung trafik. Raksträcka som inbjuder till högre hastighet. Olycksrisk. Markförutsättningar:

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Dynamisk hastighetssäkring med Actibump. Ett farthinder för den som kör för fort och plan väg för alla andra. Hindret fungerar så att en lucka fälls ner ca 6 cm i vägbanan för fortkörare och skapar ett nedåtgående gupp som ger ett obehag för trafikanten.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Medelhastighet: 27,5 km/h (tidigare 33 km/h) Andel fortkörare under 30-tid: 21 % (tidigare 75 %) 85-percentil: 32 km/h (tidigare 40 km/h) Väjningsbeteende: Andel förare som lämnar företräde vid övergångsställe gick från 51 % innan installationen till 7

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.