Exempelbanken
MKB - Väg E16 förbi Yttermalung, samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ


Kommentarer

Exemplet utgörs av kap. 4.4 Landskapet (s. 23-29) som beskriver förutsättningarna. Dessa beskrivs utifrån perspektiven landskapets uppbyggnad, landskapskaraktärer, framträdande landskapselement och visuella aspekter. Redovisningen är tydlig, enhetlig och håller också en visuell och således pedagogisk bra nivå med hjälp av figurer, bilder, kartor och inte minst landskapsanalyskartor där landmärken, utblickar, barriärer och målpunkter framgår. Observera att exemplet i huvudsak belyser den visuella upplevelsen av landskapet. Om ytterligare aspekter, såsom natur- och kultur, inkluderas kan beskrivning av landskapet göras ännu mer heltäckande.

Beskrivning

E16 genom Yttermalung är smal och går genom bebyggelse. Trafiksäkerheten är låg och trafiken innebär störningar för de boende. Trafiken är tidvis mycket intensiv med turisttrafik till Sälenområdet. Under hösten 2015 startade framtagning av vägplan i form av en lokaliseringsutredning. I den studeras olika alternativa vägkorridorer för ny sträckning av E16 på delen förbi Yttermalung. Lokaliseringsutredningen har föregåtts av en förstudie. Denna genomfördes under 2006-2007. Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutade 2007-06-13 att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.