Exempelbanken
MKB - Väg E4, delen Sikeå-Gumboda, miljöbeskrivning


ID-nummer: 161014-3897
Län: Västerbottens län
År: 2016
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument Väg E4, delen Sikeå - Gumboda, Miljöbeskrivning, vägplan
Kommentarer

Föreliggande exempel utgörs av en miljöbeskrivning. Vanligen förordar Trafikverket att man integrerar miljöbeskrivningen i planbeskrivningen. I detta fall har historiken och projektets omfattning gjort att man bedömt det bättre med en separat miljöbeskrivning som till stora delar liknar en MKB. Bortsett från att miljöbeskrivningen redovisas som ett separat dokument är den lättöverskådlig tack vare en god struktur sett till innehåll och rubriksättning samt en bra mix av illustrationer och text. Man har lyckats väl med att hålla texten enkel, kort och koncis, men fullt tillräcklig och ändamålsenlig.

Beskrivning

Väg E4 mellan Sikeå och Gumboda ingår i regeringens satsning på mötesfri landsväg. Mötesfri landsväg innebär att vägen delas av med hjälp av ett mitträcke. Syftet är att erhålla en ökad trafiksäkerhet. Väg E4 är idag starkt trafikerad av tung trafik och bilister. Projektet medför höjd hastighetsgräns, stängning av direktutfarter, anläggande av vändslingor, planskilda passager och busshållplatser. Viltstängsel sätts upp längs hela sträckan. Gång- och cykelportar anläggs i Sikeå och Gumboda för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt förbättra tillgängligheten till busshållplatserna. För att öka trafiksäkerheten planeras åtgärder som innebär breddning av vägområdet, flackare bergsskärningar samt anläggande av mitträcke och viltstängsel kombinerat med ett viltvarningssystem där man släpper över faunan i plan. Flera åtgärder vidtas för att mildra negativa konsekvenser av vägprojektet.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.