Exempelbanken
VGU Tätort - Miljö- och säkerhetsprioriterad gata

Trafikplan

ID-nummer: 020627AB210
Kommun: Stockholms stad
Väg nr./Gatunamn: Hägerstensvägen
År: 1996
Övrig information

Gatu- och fastighetskontorets rapport Sökord: Sektion tätort - gaturum; Korsningar; Väg- och gatuutrustning; Broar

Före Efter
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 44 40
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 0 0
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 0 0
Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 0 0
ÅDT fordon 7300-12800 6500-11400
Vägbredd (m) 16.0 10.0
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Mätår ÅDT 1994 1997
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Den breda gatan utgjorde barriär. Höga hastigheter gav olyckstillbud och gjorde det svårt att korsa gatan. Ur estetisk synpunkt var gatan undermålig. Omsättningen på parkeringsplatserna var dålig.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Trafikreglering, Avsmalning, Sidoförskjutning, Separat GC/BIL, Gång eller cykelpassage, Handikappsanpassning. Genom omfördelat utrymme kan de oskyddade trafikanterna få mer av sina anspråk tillgodosedda. Genom plantering och möblering av trottoarer och tr

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Både mätningar och intervjuundersökningar visar att tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna har blivit bättre. Barriäreffekten har minskat.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.