Exempelbanken
VGU Tätort - Avsmalning och sidoförskjutning

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 020627AB215
Kommun: Täby
Väg nr./Gatunamn: Stora Marknadsvägen
År: 2000
Kontaktpersoner: Iraj Oraji
Övrig information

ÖVERGÅNSSTÄLLE -demoprojekt, Vägverket Region Stockholm RAP 2001:0487 Sökord: Sektion tätort - gaturum; Broar

Före Efter
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 48 47
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 58 57
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 0 0
Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 0 0
ÅDT fordon 800 800
Vägbredd (m) 0.0 0.0
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Mätår ÅDT 2000 2000
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

I anslutning till korsningen ligger ett gymnasium och i närheten ligger en skola, vilket innebär att många skolbarn korsar vägen. Trots att övergångsstället ligger nära korsningen höll svängande bilar en hög hastighet.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Körbanan smalnades av till 3,0 respektive 3,5 meter och kurvradierna minskade med hjälp av valmade plattor.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Åtgärden hade ingen märkbar effekt på hastigheterna. Andelen fordon som lämnar företräde åt fotgängare minskade från 90% till 78%, något som dock fortfarande anses vara en hög andel. Den minskade radien i svängen gör att hastigheten genom kurvan blir lägr

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.