Exempelbanken
VGU Tätort - Avsmalning och sidoförskjutning

Plattornas placering ger en skarpare vinkel vid sväng, vilket dämpar hastigheten.
Smalare körbana vid övergångsstället resulterar i kortare exponeringstid för fotgängare.
Valmade plattor.
Stora Marknadsvägen har i korsningen fått skarpare vinklar mot korsande väg med hjälp av valmade plattor.
Plattorna skapar en smalare körbana.
Plattornas placering ger en skarpare vinkel vid sväng, vilket dämpar hastigheten.
Plattornas placering ger en skarpare vinkel vid sväng, vilket dämpar hastigheten.

ID-nummer: 020627AB215
Kommun: Täby
Väg nr./Gatunamn: Stora Marknadsvägen
År: 2000
Kontaktpersoner: Iraj Oraji
Kommentarer

 

Övrig information

ÖVERGÅNSSTÄLLE -demoprojekt, Vägverket Region Stockholm RAP 2001:0487

Sökord: Sektion tätort - gaturum; Broar

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 48 47
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 58 57
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 0 0
Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 0 0
ÅDT fordon 800 800
Vägbredd (m) 0.0 0.0
Mätår ÅDT 2000 2000
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

I anslutning till korsningen ligger ett gymnasium och i närheten ligger en skola, vilket innebär att många skolbarn korsar vägen. Trots att övergångsstället ligger nära korsningen höll svängande bilar en hög hastighet.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Körbanan smalnades av till 3,0 respektive 3,5 meter och kurvradierna minskade med hjälp av valmade plattor.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Åtgärden hade ingen märkbar effekt på hastigheterna. Andelen fordon som lämnar företräde åt fotgängare minskade från 90% till 78%, något som dock fortfarande anses vara en hög andel. Den minskade radien i svängen gör att hastigheten genom kurvan blir lägre varpå samspelet mellan bilförare och gående ökar.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.