Exempelbanken
VGU Tätort - Övergångsställe


ID-nummer: 020627T225
Kommun: Hällefors
Väg nr./Gatunamn: 63
År: 2000
Kontaktpersoner:
Kommentarer

 Observera att gångpassagen inte är markerad som övergångsställe. Beträffande utformning av plattform vid busshållplats se VGU Sidoanläggningar 1.1.6 och VV Publikation Busshållplatser -exempel, råd och detaljer

Övrig information

Sökord: Sektion tätort - gaturum; Broar

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 70 50
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 0 50
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 0 0
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 0 0
Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 0 0
ÅDT fordon 4100 4400
Vägbredd (m) 10.0 3.7
Mätår ÅDT 1998 2000
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Före den fysiska åtgärden sänktes den skyltade hastigheten till 50 km/t. Efter det gjordes en hastighetsmätning där hastigheten blev 57 km/t (medel) och 67 km/t (85-perc.)

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Sidoförskjutning i kombination med mittrefug (2,0 m bred) vid gångpassagen. Varje körfält är 3,75 mellan kantsten. Utformning för funktionshindrade med delvis 0 cm kantsten och delvis 4 cm kantsten samt ljusa plattor vid kantstenen och räcken som riktningsgivare. Gatsten i körbanan för markering av passagen. Sidomarkeringsskärmar vid sidoförskjutningen. Ej reglerat som övergångsställe. Syftet med åtgärden var att minska fordonshastigheten till helst 40 km/tim och att underlätta passagen för gående.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Hastighetsdämpningen blev sämre än väntat. Åtgärden, som ska medge framkomlighet för långtradare, blir för "snäll" för bilister. Senare kompletterades gångpassagen med valmade plattor för att göra den smalare och då blev den uppmätta hastigheten 48 km/t (medel). Den minskade hastigheten och mittrefugen har dock underlättat passagen för de gående och på så sätt gett en bättre situation för de gående. Boende i närheten har tyvärr klagat på buller från gatstenen. Delvis dålig snöröjning p g a räcket vid passagen. På andra platser kommer vi att testa slät betongmarksten och pollare vid ena kanten av gångpassagen (den sida som har 4 cm kantsten).

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.