Exempelbanken
VGU Tätort - Övergångsställe

Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 020627T225
Kommun: Hällefors
Väg nr./Gatunamn: 63
År: 2000
Kommentarer

Observera att gångpassagen inte är markerad som övergångsställe. Beträffande utformning av plattform vid busshållplats se VGU Sidoanläggningar 1.1.6 och VV Publikation Busshållplatser -exempel, råd och detaljer

Övrig information

Sökord: Sektion tätort - gaturum; Broar

Före Efter
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 0 50
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 0 0
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 0 0
Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 0 0
ÅDT fordon 4100 4400
Vägbredd (m) 10.0 3.7
Högsta tillåten hastighet (km/t) 70 50
Mätår ÅDT 1998 2000
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Före den fysiska åtgärden sänktes den skyltade hastigheten till 50 km/t. Efter det gjordes en hastighetsmätning där hastigheten blev 57 km/t (medel) och 67 km/t (85-perc.)

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Sidoförskjutning i kombination med mittrefug (2,0 m bred) vid gångpassagen. Varje körfält är 3,75 mellan kantsten. Utformning för funktionshindrade med delvis 0 cm kantsten och delvis 4 cm kantsten samt ljusa plattor vid kantstenen och räcken som riktning

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Hastighetsdämpningen blev sämre än väntat. Åtgärden, som ska medge framkomlighet för långtradare, blir för "snäll" för bilister. Senare kompletterades gångpassagen med valmade plattor för att göra den smalare och då blev den uppmätta hastigheten 48 km/t (

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.