Exempelbanken
VGU Tätort - Övergångställe Hjortstorpsvägen

Avsmalning med sidoförskjutning.
karta
Före: Riktning mot Längbrogatan
Före: Riktning från Längbrogatan
Efter: Riktning från Längbrogatan
Avsmalning med sidoförskjutning.
Avsmalning med sidoförskjutning.

ID-nummer: 020627T227
Kommun: Örebro
Väg nr./Gatunamn: Hjortstorpsvägen
År: 2000
Kontaktpersoner:
Övrig information

För närmare information om objektet, kontakta Örebro kommun, tel 019-21 10 00.
Objektet är ett av VMN:s demonstrationsprojekt i samarbete med kommuner. Utvärdering finns i VTI meddelande 930-2002, Demoprojekt Region Mälardalen. Rapporten finns under Dokument i menyraden överst på sidan.
Åtgärden ska jämföras med motsvarande på Hagmarksgatan i Örebro för att se om olika trafikflöden påverkas av samma typ av åtgärd.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 30
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 42 31
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 52 41
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 26
Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 34
ÅDT fordon 5300 4700
Vägbredd (m) 10 4
ÅDT tung trafik 400 300
Mätår ÅDT 2000 2001
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Vägen är huvudgata med stor del genomfartstrafik och även tung trafik. Skola finns i närheten, och vägen trafikeras av ungdomar men även äldre.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

En avsmalning inkluderande sidoförskjutning så att den dubbelrikade gatan blir till en avsmalnad gata som inte medger möte. Befintligt övergångställe bibehålls. Körfältsbredd efter åtgärd är 4 m. Upplysningsmärke om sidoförskjutningen finns. Kantsten omger sidoförskjutningarna som innehåller kullersten. Se bilderna.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

obs: rekomenderad hastighet 30 km/h

Den tunga trafiken ökade procentuellt sett pga antalet bussar var oförängrat. Ingen lastbil med släp passerade under eftermätningen.

Före- och eftermätningar med avseende på hastighet, flöden, trafikantbeteenden, samspel mellan trafikantgrupper, framkomlighet, enkätundersökningar, miljöeffekter (utsläpp) finns att läsa i rapport från VTI.
Som en effekt av avsmalningen genererades en sänkt hastighet på en sträcka av 150 norr och 75 meter söder objektet. Ca 12% av passerande fordon tvingades vänta vid avsmalningen, med en genomsnittlig väntetid på ca 5 sekunder. De gåendes väntetid vid övergångsstället minskade med 8%. Enkätundersökning visar också på en uppfattning om att hastigheterna sänkts och att området blivit tryggare.
Risken för oskyddade trafikanter att dödas i en kollision beräknas ha halverats.

Vid oförändrad trafikmängd bedömdes utsläppen från trafiken öka med 20% pga den ryckigare trafikrytmen (med hänsyn till minskat ÅDT blir ökningen 10%)

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.