Exempelbanken
VGU Tätort - Förenklad miljöprioritering, Mörlunda

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 020701H233
Kommun: Hultsfred
Väg nr./Gatunamn: 34
År: 2001
Kontaktpersoner: Anna Karlsson
Kommentarer

Se även VGU Sektion tätort - gaturum, kapitel 11 Farthinder och Korsningar, kapitel 7 Detaljutformning, avsnitt GC-korsning

Övrig information

Sökord: Sektion tätort - gaturum; Korsningar

Före Efter
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 48 43
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 58 54
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 52 45
Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 60 54
ÅDT fordon 3150 3150
Vägbredd (m) 7 6
ÅDT tung trafik 450 450
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Mätår ÅDT 1999 1999
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Polisen har uppmätt mycket höga hastigheter, rödljuskörningar och omgivningen har klagat på bullerstörningar. Hastigheterna som redovisas är gjorda vid ÖG vid infart mot stationsgatan, medelvärde båda riktningarna, medelvärde mellan 991109-991119.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Avsmalning, sidoförskutning, tätortsport och separat GC/bil. Körbanebredden genom tätorten har minskat till 6 m. Den 3 meter breda GC-vägen är skild från vägbanan med vita, tunna stolpar i kantstöd. Den löper längs med västra sidan och överfart till östra

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Allmänhetens reaktioner är positiva då man fått ner hastigheterna. Vid de smala passagerna önskas företrädelseskylt, då osäkerheten gällande vem som ska köra först är stor. En skylt riskerar dock att öka hastigheten, om man enligt skylt har företräde tror

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.