Exempelbanken
VGU Tätort - Förenklad miljöprioritering, Mörlunda

Bild 2. Före åtgärd, södra GC-passagen, från söder.
Bild 7. ÖG, gåendes syn, från väst.
Bild 3. Södra GC-passagen, från söder.
Bild 1. Mittrefug, följt av GC-passage och avsmalning, från söder.
Bild 4. Före åtgärd, ÖG, från söder.
Bild 6. ÖG, från söder.
Sidoförskjutning
Bild 5. ÖG och busskur, från söder.
Ritning med pilar som visar i vilken riktning andra bilder är tagna.
Belysning, ÖG vid station.
Bild 8. Norra GC-passagen, från söder.
Ny refug 2003.
Bild 9. Norra mittrefugen innan 70-väg, från söder.
Bild 2. Före åtgärd, södra GC-passagen, från söder.
Bild 2. Före åtgärd, södra GC-passagen, från söder.

ID-nummer: 020701H233
Kommun: Hultsfred
Väg nr./Gatunamn: 34
År: 2001
Kontaktpersoner: Anna Karlsson
Kommentarer

Se även VGU Sektion tätort - gaturum, kapitel 11 Farthinder och Korsningar, kapitel 7 Detaljutformning, avsnitt GC-korsning      

Övrig information

Sökord: Sektion tätort - gaturum; Korsningar

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 48 43
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 58 54
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 52 45
Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 60 54
ÅDT fordon 3150 3150
Vägbredd (m) 7 6
ÅDT tung trafik 450 450
Mätår ÅDT 1999 1999
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Polisen har uppmätt mycket höga hastigheter, rödljuskörningar och omgivningen har klagat på bullerstörningar. Hastigheterna som redovisas är gjorda vid ÖG vid infart mot stationsgatan, medelvärde båda riktningarna, medelvärde mellan 991109-991119.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Avsmalning, sidoförskutning, tätortsport och separat GC/bil. Körbanebredden genom tätorten har minskat till 6 m. Den 3 meter breda GC-vägen är skild från vägbanan med vita, tunna stolpar i kantstöd. Den löper längs med västra sidan och överfart till östra sidan kan ske via GC-passager vid södra och norra infarterna eller vid ÖG i mitten av samhället. Passagerna föregås av mittrefuger som orsakar sidoförflyttning och vägbredden vid själva passagen är 4.5 m, gummiliknande pollare finns utmed kanterna. ÖG, grön 2 på ritning, ligger vid en busshållplats och är handikappanpassat med sinus- och ledplattor. Både passagerna och ÖG är väl tillgänglighetsanpassade. Infarter till fastigheter har förbättrats eller stängts av. Den norra korsningen/överfarten, grön 1 på ritning, har plattbelagts. Åtgärden är nu kompletterad med en refug i överkörningsbar storgatssten i nivå med asfalten, belägen mellan tomt 4:51 och 4:71, strax söder om 34/Stationsgatan. Extra belysning är också tillförd.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Allmänhetens reaktioner är positiva då man fått ner hastigheterna. Vid de smala passagerna önskas företrädelseskylt, då osäkerheten gällande vem som ska köra först är stor. En skylt riskerar dock att öka hastigheten, om man enligt skylt har företräde tror man sig vara säker på framkomlighet att man ökar hastigheten. Tanken med utan skylt är att trafikanterna ska lugna ner sitt körande och söka ögonkontakt och på så sätt komma överens om vem som ska köra först. Tyvärr har hastigheten vid ÖG vid stationsinfarten, norrgående, lätt trafik ökat, olika åtgärder diskuteras för närvarande. I övrigt redovisas hastighetssänkning. Hastighetsmätningarna som redovisas är gjorda vid ÖG vid infart mot stationsgatan, medelvärde båda riktningarna, medelvärde mellan 030423-030429.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.