Exempelbanken
VGU Tätort - Sträcka utformad som 30-zon

Bild 3. Bussficka utanför kommunhus, bild tagen från söder
Bild 7. Översikt, bussficka, avsmalnad väg, mittrefug, bild tagen från söder.
Bild 1. Vanlig situation utanför Konsum, bild tagen från söder
Ritning med pilar som visar i vilken riktning de andra bilderna är tagna.
Bild 2. Norr om korsningen, från Kyrkogatan
Bild 8. Översikt, strax söder om korsningen, från Kyrkogatan
Bild 4. Parkeringsplats framför kommunhus, bild tagen från söder
Bild 5. Parkeringsplats, bra tillgänglighet, utanför Systembolaget, söder om korsnigen
Ritning
Bild 6. ÖG söder om korsningen
Bild 3. Bussficka utanför kommunhus, bild tagen från söder
Bild 3. Bussficka utanför kommunhus, bild tagen från söder

ID-nummer: 020703G253
Kommun: Lessebo
Väg nr./Gatunamn: 25
År: 2002
Kontaktpersoner: Jan Nyman Bengt Fridell
Kommentarer

Anders Arvelius, Ssau:
Gott om utrymme och hög ambitionsnivå har lett till ett trevligt och gediget intryck trots stora ytor för trafikanordningar.
Om man hade valt att ytterligare säkra GC-passager, prioritera busstrafiken och underlätta bra angöring till en hög plattform skulle Enkla stopphållplatser (se VGU del Sidoanläggningar kapitel 1) kunnat väljas. Detta under förutsättning att bussen inte har tidsreglering vid hållplatsen. Då hade hållplatserna kunnat placeras mitt för varandra och GC-banorna bakom väderskydden. Framkomligheten för genomfartstrafiken hade givetvis försämrats och köbildningar hade ibland uppstått i gatukorsningen.
Hållplatsskylten, som placerats på gångytan, bör vara placerad på väderskyddets framkant (som markerar påstigningplats) för att inte vara i vägen för gångare och snöröjning.  

Anette Rehnberg, Ssau:
Det är olämpligt att ha en cykelbana mellan väderskydd och platsen för på- och avstigning av buss med hänsyn till bussresenärers och cyklandes säkerhet och trygghet. Mellan plattform och bussficka bör det vara en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS (National Color System) så att kanten är synlig. Detta kan åstadkommas t.ex. med mörkare beläggning i bussfickan.
För tillgängligheten bör det vid övergångsställe dels finnas en kant som är minst 4 cm hög, dels en ramp med nollnivå som är 90-100 cm bred. Gångytan skall vara jämn så att den inte hindrar rullstolsburna eller rollatoranvändare att använda den. Att hänvisa rullstolsburna och rollatoranvändaren till ytan bredvid övergångsstället innebär inte bara att de råkar i konflikt med cyklande utan också att de inte korsar körbanan på övergångsstället och väjningsregeln gäller därmed inte där.
Tanken att ha nollnivå och asfalt för cyklande där de korsar körbanan kan tyckas bra men det underlättar inte för de cyklande att förstå att de har väjningsplikt då de kör in på körbanan.
Cykelbanan anges vara enkelriktad. Det framgår inte av bilderna. En cykelbana är normalt dubbelriktad. En cykelbana är enkelriktad om det är förbjudet att köra in på den i ena riktningen.
        

Övrig information

Sträckan är en del av en större ombyggnad av genomfarten av väg 25 genom Lessebo. I Exempelbanken finns också dokumenterat de åtgärder som är gjorda på korsningen väg 25/Stationsgatan. Ombyggnaden av väg 25, genomfart genom Lessebo, innehåller ett flertal åtgärder; tätortsporter i både norr och söder, en cirkulationsplats, GC/Bil-separering, upphöjd korsning, alléplantering och avsmalning. För information kring projektet i helhet hör med kontaktpersonen.

Sökord: Sektion tätort - gaturum; Korsningar; Sidoanläggningar; Väg- och gatuutrustning

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 44 39
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 52 48
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 47 39
Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 55 47
ÅDT fordon 5340 5340
Vägbredd (m) 9
ÅDT tung trafik 500 500
Mätår ÅDT 1998 1998
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Sträckan; norr respektive söder om korsningen väg 25/Stationsgatan, är centralt belägen, med kommunhus, apotek, försäkringskassa, vårdcentral, systembolag och mataffär. Sträckan är högt trafikerad av oskyddade trafikanter och drygt 1000 fotgängare och cyklister passerar dagligen väg 25, mellan Stationsgatan och Bruksgatan. Vägen har varit bred med låga kantstenar mellan gång- och körbanor och inbjudit till hög hastighet och de gående har känt sig otrygga. Cyklister har varit hänvisade till körbanan. Gatumiljön är allmänt sliten och vägen uppfattas ha en barriäreffekt i samhället. Kollektivtrafik med arbetspendling och gymnasieelever har busshållplatser på sträckan, norr om korsningen åt öster och till söder om korsningen åt vänster. Andel tung trafik är relativt hög. Hastigheterna är uppmätta strax söder om korsningen, södergående trafik. Kostnaden är ungefärlig, avser korsningen och ungefär 200 m av väg 25 söderut.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Syftet med åtgärden är att öka trafiksäkerheten. Särskild vikt är lagd på de oskyddade trafikanterna och att förbättra närmiljön för boende utmed vägen.
Mittrefugen med träd är 2.5 m bred och körbanan är 3 m. Norr om korsningen finns på östra sidan en bussficka, belagd i annat material än körbana. För att markera busshållplatsen är trottoaren vid hållplatsen plattbelagd framför busskuren och avslutas på båda håll med en liten gräsplätt. Asfalterade parkeringsplatser bakom busshållplats. Enkelriktad asfalterad cykel- och gångbana på ömse sidor om vägen.
Söder om korsningen finns parkeringsfickor åt öster och parkeringsplatser på motsatt sida. De sistnämnda p-platserna är på lägre nivå än väg 25, men tillgänglig med en asfalterad ramp till busshållplatsen. Åt öster, utanför Konsum, Systembolag, Apotek finns bänkar, cykelställ. Den enkelriktade GC-banan är vid sidan utmärkt med plattor för synskadade. Till ÖG leder en plattbelagd gång för fotgängare med storgatsten vid övergången. För cyklister asfalt utan höjdskillnad.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Miljön har förbättrats avsevärt.
Erfarenheter: Den vita stensättningen och storgatstenen vid ÖG ger ej tillräcklig visning, taktila plattor är att föredra. Också en 90 cm 0-nivå för rullstolsbundna saknas vid ÖG. Rullstolsbundna får använda cykelns 0-nivå vilket kan orsaka konflikter.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.