Exempelbanken
VGU Tätort - Sträcka utformad som 30-zon

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 020703G253
Kommun: Lessebo
Väg nr./Gatunamn: 25
År: 2002
Kontaktpersoner: Jan Nyman Bengt Fridell
Kommentarer

Anders Arvelius, Ssau: Gott om utrymme och hög ambitionsnivå har lett till ett trevligt och gediget intryck trots stora ytor för trafikanordningar. Om man hade valt att ytterligare säkra GC-passager, prioritera busstrafiken och underlätta bra angöring till en hög plattform skulle Enkla stopphållplatser (se VGU del Sidoanläggningar kapitel 1) kunnat väljas. Detta under förutsättning att bussen inte har tidsreglering vid hållplatsen. Då hade hållplatserna kunnat placeras mitt för varandra och GC-banorna bakom väderskydden. Framkomligheten för genomfartstrafiken hade givetvis försämrats och köbildningar hade ibland uppstått i gatukorsningen. Hållplatsskylten, som placerats på gångytan, bör vara placerad på väderskyddets framkant (som markerar påstigningplats) för att inte vara i vägen för gångare och snöröjning.   Anette Rehnberg, Ssau: Det är olämpligt att ha en cykelbana mellan väderskydd och platsen för på- och avstigning av buss med hänsyn till bussresenärers och cyklandes säkerhet och trygghet. Mellan plattform och bussficka bör det vara en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS (National Color System) så att kanten är synlig. Detta kan åstadkommas t.ex. med mörkare beläggning i bussfickan. För tillgängligheten bör det vid övergångsställe dels finnas en kant som är minst 4 cm hög, dels en ramp med nollnivå som är 90-100 cm bred. Gångytan skall vara jämn så att den inte hindrar rullstolsburna eller rollatoranvändare att använda den. Att hänvisa rullstolsburna och rollatoranvändaren till ytan bredvid övergångsstället innebär inte bara att de råkar i konflikt med cyklande utan också att de inte korsar körbanan på övergångsstället och väjningsregeln gäller därmed inte där. Tanken att ha nollnivå och asfalt för cyklande där de korsar körbanan kan tyckas bra men det underlättar inte för de cyklande att förstå att de har väjningsplikt då de kör in på körbanan. Cykelbanan anges vara enkelriktad. Det framgår inte av bilderna. En cykelbana är normalt dubbelriktad. En cykelbana är enkelriktad om det är förbjudet att köra in på den i ena riktningen.

Övrig information

Sträckan är en del av en större ombyggnad av genomfarten av väg 25 genom Lessebo. I Exempelbanken finns också dokumenterat de åtgärder som är gjorda på korsningen väg 25/Stationsgatan. Ombyggnaden av väg 25, genomfart genom Lessebo, innehåller ett flertal åtgärder; tätortsporter i både norr och söder, en cirkulationsplats, GC/Bil-separering, upphöjd korsning, alléplantering och avsmalning. För information kring projektet i helhet hör med kontaktpersonen. Sökord: Sektion tätort - gaturum; Korsningar; Sidoanläggningar; Väg- och gatuutrustning

Före Efter
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 44 39
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 52 48
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 47 39
Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 55 47
ÅDT fordon 5340 5340
Vägbredd (m) 9
ÅDT tung trafik 500 500
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Mätår ÅDT 1998 1998
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Sträckan; norr respektive söder om korsningen väg 25/Stationsgatan, är centralt belägen, med kommunhus, apotek, försäkringskassa, vårdcentral, systembolag och mataffär. Sträckan är högt trafikerad av oskyddade trafikanter och drygt 1000 fotgängare och cyk

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Syftet med åtgärden är att öka trafiksäkerheten. Särskild vikt är lagd på de oskyddade trafikanterna och att förbättra närmiljön för boende utmed vägen. Mittrefugen med träd är 2.5 m bred och körbanan är 3 m. Norr om korsningen finns på östra sidan en bus

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Miljön har förbättrats avsevärt. Erfarenheter: Den vita stensättningen och storgatstenen vid ÖG ger ej tillräcklig visning, taktila plattor är att föredra. Också en 90 cm 0-nivå för rullstolsbundna saknas vid ÖG. Rullstolsbundna får använda cykelns 0-nivå

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.