Exempelbanken
VGU Tätort - Bestorp, upphöjt övergångsställe

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 020806E262
Kommun: Linköping
Väg nr./Gatunamn: 687
År: 1999
Kommentarer

Stor hastighetsreduktion har uppnåtts. Beträffande kontrast vid kantstöd på busshållplats se VGU Sidoanläggningar avsnitt 1.1.6 och beträffande kantstöd vid övergångsställe för synskadade VGU Korsningar moment 7.4.1.

Övrig information

Sökord: Sektion tätort - gaturum; Korsningar; Vägmärken

Före Efter
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 53 35
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 56 35
ÅDT fordon 1140 1140
Vägbredd (m) 6 3
ÅDT tung trafik 80 80
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Mätår ÅDT 2000 2000
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Samhälle med skola på ena sidan och centrum på andra sidan av vägen, bostadsområde på båda sidor. Korsande skolväg på genomfarten till samhället. Hastighetsmätningarna gjorda 971111, medelvärde från båda riktningarna.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Upphöjning. Upphöjt övergångsställe med mittrefuge med kantsen och trafikdelare med stolpmarkeringsskärm. Bredd mittrefug = 2,0 m och körbarbredd på ömse sidor av refugen = 3,0 m. Särskild vägbelysning uppsatt i anslutning till övergångsstället. Små busst

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Ingen kritik har framförts. Hastighetsmätningarna gjorda 991019, medelvärde från båda riktningarna.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.