Exempelbanken
Vägarkitektur - Vackert Rättvik

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 060228W3002
Kommun: Rättvik
År: 1999
Kontaktpersoner: Johnny Hedman
Övrig information

Utsikten över Siljan från väg 80 vid Söderås, bara några kilometer söder om Rättvik, är en av Sveriges vackraste. Men nere i själva samhället Rättvik, som ligger tätt vid Siljans strand, såg man nästan inte sjön. Väg och järnväg hade effektivt skurit av kontakten med Siljan och den gamla promenadvägen ut på Långbryggan, 638 meter rakt ut i sjön, spärrades av Gunnebostängsel. Projekt Vackert Rättvik, som startade 1994 på initiativ av Vägverkets huvudkontor, har till syfte att anpassa genomfarten bättre till de oskyddade trafikanternas villkor samtidigt som kontakten mellan samhället och Siljan återskapas. Projektet har genomförts i 4 etapper och färdigställdes hösten 2005. Totalt har 5 st cirkulationsplatser varav en oval - fått ersätta trafikljus. En lång rad andra gestaltningsåtgärder har också genomförts. De åtgärder som har gjorts har lugnat ned trafikrytmen och minskat skalan. Gångstråket från centrum ned mot Långbryggan har öppnats, med passage över vägen. En vägport under järnvägen har anlagts för att öka tillgängligheten i området. Projekt Vackert Rättvik är ett FoU-projekt som vägleds av två principer: dels ska gränsöverskridande samarbete och ömsesidigt förtroende prägla processen, dels ska de fysiska förändringarna leda till väl gestaltade miljöer. Mest aktiva parter i denna process har Vägverket, Banverket och Rättviks kommun varit, men även SJ, Länsstyrelsen Dalarna, Dalatrafik, köpmännen i Rättvik och andra lokala intressenter har deltagit. I forskningsprojektets regi har ett antal nya grepp prövats. Det handlar om den växtlighet som valts och metoderna för att etablera den, principerna för belysning längs riksvägen, vägmiljöns arkitektur med höga krav på säkerhet för oskyddade trafikanter med mera. För ytterligare information om projektet kan ni besöka Vackert Rättviks hemsida http://www.vackertrattvik.nu/

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.