Exempelbanken
Vägarkitektur - Åbromotet i Mölndal

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 060213O3003
Kommun: Mölndal
År: 0
Kontaktpersoner: Joakim Elfving
Övrig information

Två stora trafikplatser med 100 000 fordon per dygn, tåg, cyklar och fotgängare har fogats samman till en helhet i Åbromotet. Motet är samtidigt en port både till Mölndal och till Göteborg. Det nya motet hålls samman av en enhetlig arkitektur. Huvudstråken omges av planteringar anpassade till de olika trafikslagens hastighet. Längs motorvägen finns mjukt rundade gräsytor med stora planteringar av björk och ask, medan lokalgatorna är utformade som stadsnära miljöer med inramning av askalléer och buskytor. De tre vattendragen Kålleredsbäcken, Mölndalsån och Balltorpsbäcken har integrerats i motets utformning och förstärkts med planteringar av naturligt förekommande växtarter. Ljussättningen ska skapa trygghet och stämning när mörkret faller. Åbromotet belönades med Vackra vägars pris 2000.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.