Exempelbanken
Vägarkitektur - Projekt Höga Kusten

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 041124Y3012
Kommun: Kramfors
År: 0
Kontaktpersoner: Torbjörn Forslund
Övrig information

Projekt Höga Kusten är ett gigantiskt bygge i ett av Sveriges vackraste områden. Kronan på verket är den 1,8 kilometer långa hängbron, Högakustenbron, över Ångermanälven. Projektet i sin helhet innehåller 32 kilometer ny Europaväg, 70 kilometer anslutningsvägar och ytterligare 34 broar. Högakustenbron är 1,8 km lång. Landskapsanpassningen har haft som mål att vägen ska upplevas som om den alltid har legat där. Släntlutningar harmonierar med omkringliggande terräng och slänterna har såtts med ängsfrö som odlats lokalt. Kontrollerad borrning och sprängning har skapat säkra och vackra bergskärningar. Jord- och bergmassor från arbetsområdet har återanvänts. Inte bara Högakustenbron, utan de flesta andra broar som sträcker sig över vatten eller dalgångar har fått en arkitektonisk bearbetning av hög klass. I flera fall har till exempel förfulande barriäreffekter, vägbankar, under projektets gång ersatts av luftiga landbroar. De bågbroar som går över Europavägen har ett enhetligt utseende med klarröda bärande stålbalkar och körbanor av betong. För att dämpa trafikbuller har vägen i vissa känsliga områden belagts med dränerande asfaltbetong. Beläggningstypen motverkar även vattenplaning.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.