Exempelbanken
Vägarkitektur - Gumsbackens cirkulationsplats

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 050607D3017
Kommun: Nyköping
År: 0
Övrig information

Eken ingår i en skyddsvärd allé, som utformningen av cirkulationsplatsen anpassades till. Gumsbackens cirkulationsplats är resultatet av ett väl fungerande samarbete mellan kommunen, Vägverket och länsstyrelsen. Trafiksäkerhet och framkomlighet i en tidigare hårt olycksdrabbad korsning ökade samtidigt som staden fick en vacker infart. Stora delar av en skyddsvärd allé kunde bevaras och dessutom kompletteras med nya träd. Allén leder från Norrköpingsvägen till Stora Kungsladugården och vidare till Bergshammar, en betongväg som är en del av gamla riksettan. Runt eken är marken modellerad i böljande former. Eken omges av en matta med sedum-örtvegetation, utanför den breder ängen ut sig. Eken belyses underifrån och ger på så sätt rondellen karaktär även i mörker. Gumsbacken var det objekt som fick högst poäng i expertbedömningen i projektet "Mål och mått för gestaltningskvalitet" år 2000.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.