Exempelbanken
Vägarkitektur - Europas längsta björkallé

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 041124AC3027
Kommun: Skellefteå
År: 0
Övrig information

Europas längsta björkallé binder samman byarna Bygdeträsk, Kvarnbyn och Avaborg i Västerbottens län, inte bara visuellt utan också socialt genom den gemensamma skötseln av allén. Allén består av 1 000 björkar, såväl vårtbjörk som glasbjörk, på en sträcka av 9,3 km. Den planterades på initiativ av byborna strax efter att vägen blev färdig på 1930-talet. En anledning var att vägen bättre skulle smälta in i landskapsbilden. Andra skäl till att plantera alléer i denna del av landet har varit att de fungerar som vindskydd och ökar temperaturen på marken invid träden. Huruvida detta var ett av skälen för just denna allé är osäkert. Björkarna är glest placerade vilket är typiskt för Västerbotten och möjliggör vackra utblickar över sjöar och odlingslandskap. Allén är i mycket god kondition efter omfattande restaureringsarbete 1990. Vägverket är väghållare, men föreningen "Europas längsta björkallé" arbetar för att underhålla allén.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.