Exempelbanken
VGU Landsbygd - Trafikplats

Efter åtgärd, påfartsramp E4 norrut
Efter åtgärd, vy söderut från bro
Efter åtgärd, vy norrut från bro
Före åtgärd, korsning E4/596 sedd söderifrån
Efter åtgärd, trafikplats sedd norrifrån
Före åtgärd, svackan norr om korsning sedd norrifrån
Efter åtgärd, vy som visar gångvägen över bro
Efter åtgärd, busshållplats på avfartsramp E4 norrifrån
Efter åtgärd, busshållplats på avfartsramp från E4 söderifrån
Före åtgärd, flygplansbild över trafikplats Persön
Efter åtgärd, påfartsramp E4 norrut
Efter åtgärd, påfartsramp E4 norrut

ID-nummer: 050809BD3129
Kommun: Luleå
År: 2002
Kontaktpersoner:
Kommentarer

GC- och hållplatslösning i högfartsmiljö.  Beträffande detaljutformning av busshållplats för funktionshindrade se VGU Sidoanläggningar moment 1.1.6 Plattform och VV Publ. Busshållplatser-exempel, råd och detaljer.

Övrig information

Sökord: Sektion landsbygd - vägrum; Korsningar

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 70 110
ÅDT fordon 5960
Vägbredd (m) 13 18,5
ÅDT tung trafik 600
Mätår ÅDT 1996 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

E4:an genom Persön har låg trafiksäkerhet i korsning med väg 596, samt dålig sikt på grund av en svacka norr om korsningen. Sträckan är olycksdrabbad. Före åtgärden var korsningen en 4-vägskorsning som var kanaliserad med trafikköer. En del av problemet i korsningen var den stora mängden svängande, tung trafik som ledde till försämrad framkomlighet. Ett annat problem i korsningen var att belysningen var bristfällig och att gc-porten som går under vägen ibland blev vattenstående. E4:an bildar delvis en barriär för de boende längst sträckan eftersom den skär igenom byn.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Syftet med åtgärden var främst att förbättra säkerheten för fordonstrafiken men även säkerheten för oskyddade trafikanter.

Åtgärden innebär att en trafikplats anläggs i nuvarande läge för korsningen E4/596. E4:an breddas från 13 till 18,5 m och utformas som 2+2 körfält med mitträcke. Befintlig direktanslutning stängs och trafiken leds till trafikplatsen via parallellvägar. Hastigheten kommer att höjas till 110 km/h. Den dåliga sikten som orsakas av en svacka norr om korsningen åtgärads genom en sänkning av vägprofilen på delen närmast korsningen. En bro över E4:an kommer att byggas i samma läge som dagens korsning. Anslutningen mot bensinmacken kommer att kunna läggas på samma höjd som idag eftersom E4:ans vägprofil sänks.

Den befintliga rörbro som var avsedd för gc-trafik kommer att tas bort och gc-trafiken kommer istället att styras till en gångbana på bron över E4:an. detta kommer att leda till förbättrad säkerhet eftersom rörbron ej används i önskvärd omfattning.

Två busshållplatser kommer att anläggas på trafikplatsens ramper vilket leder till att bussresenärer kommer att vara skilda från trafiken på E4:an.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Trafikplatsen har fungerat bra då trafiksäkerheten har förbättrats eftersom korsande trafik har separerats genom planskildhet från e4-trafiken. Även trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter har ökat eftersom den nya gångbanan över bron används i större utsträckning än den tidigare gc-porten användes. Den barriär som E4 tidigare utgjorde finns fortfarande kvar visuellt men den nya bron har till viss del "helat" samhället eftersom det nu är lättare att ta sig över E4:an säkert.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.