Exempelbanken
VGU Landsbygd - Cirkulationsplatser

Efter åtgärd, vy norrut från korsningen 374/Gammelstadsvägen
Efter åtgärd, rondell i korsningen 374/374.01
Efter åtgärd, rondell i korsningen 374/Gammelstadsvägen.
Efter åtgärd, rondell i korsningen 374/Öjagatan
Efter åtgärd, rondell i korsningen 374/Öjagatan
Efter åtgärd, busshållplats längst 374 i närheten av korsningen 374/Gammelstadsvägen
Efter åtgärd, vy söderut i korsningen 374/374.01
Efter åtgärd, vy norrut från korsningen 374/Gammelstadsvägen
Efter åtgärd, vy norrut från korsningen 374/Gammelstadsvägen

ID-nummer: 050816BD3133
Kommun: Piteå
År: 2003
Kontaktpersoner:
Kommentarer

 God hastighetsreduktion och därigenom har säkrare och tryggare trafikmiljö uppnåtts. Kantstöden i cirkulationsplatser bör vara väl avfasade för att förhindra däckskador. Beträffande detaljutformning av busshållplatser för funktionshindrade se VGU Sidoanläggningar moment 1.1.6.

Övrig information

Sökord: Sektion landsbygd - vägrum; Korsningar; Sidoanläggningar

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 90 70
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 85 70
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 81,5 68
ÅDT fordon 6010 5976
Vägbredd (m) 7,5
ÅDT tung trafik 490 365
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Väg 374 genom Öjebyn byggdes som europaväg- bred genomfartsled med mycket trafik. När europavägen fick ny sträckning reducerades vägen till länsväg och fick en ny karaktär. Dock är vägnr 374 fotfarande avsedd att vara en pulsåder för Piteå älvdal och omfattande timmertransporter till skogsindustrin i Piteå. Vägen var, innan åtgärden, en av landets 100 mest olycksdrabbade vägsträckor med flera allvarliga olyckor i de korsningar som var trafiksignalerade. Huvudproblemet var alltså korsnings- och avsvängningsolyckor vilka berodde på att vägen var väldigt bred, höga hastigheter, att korsningarna var otydliga med dåligt definierade gränser mellan väg 374 och anslutande vägar och utfarter. Allt sammantaget ledde till osäker trafikmiljö.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Syftet med åtgärden var att förbättra trafiksäkerheten. Syftet skulle uppnås genom att ändra vägens karaktär av bred snabb väg till lugn gata. Detta gjordes genom att tre korsningar, varav två med trafiksignaler, ersattes med cirkulationsplatser, vägens bredd smalnades av till 7,5 m och en separat gc-väg anlades. Även en generell hastighetssänkning från 90 km/h till 70 km/h gjordes.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Efter åtgärden har en stor hastighetssänkning skett vilket är mycket positivt. En negativ effekt är dock att den genomgående tunga trafiken efter väg 374 och väg 509 valde att istället trafikera en kommunal gata genom ett närliggande industriområde och väg 509 som genväg.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.