Exempelbanken
VGU Landsbygd - Utbyggt vänstersvängfält

Från öster
Korsningen sedd från öster
Gång- och cykelstig som ansluter till korsningen
Nytt vänstersvängfält vid Ön på rv 25 sett från väster
Från öster
Från öster

ID-nummer: 051006N3141
Kommun: Halmstad
År: 2001
Kontaktpersoner: Joakim Elfving
Kommentarer

Bra lösning för att minska riskerna för påkörning bakifrån och för att öka framkomligheten på primärvägen. I VGU delen Korsningar kan man läsa om olika typer av korsningar och när de används.  

Övrig information

På Ön vid Marbäck finns ett rekreationsområde, dit många boende i trakten tar sig för att ströva och koppla av. En del barn som går på skola i Marbäck tar sig också hit efter avslutad skolgång.
Trafiksäkerheten för framförallt vänstersvängande fordon in till området har varit dålig. En trafik-
olycka under perioden 1992-1996 resulterade i två svårt- och tre lindrigt skadade personer.
För att förbättra situationen i korsningen genomfördes en ombyggnad under första halvåret 2001, där bl a ett extra körfält för vänstersvängande byggdes ut.

Sökord: Linjeförning; Korsningar

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 70 70
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 82,4 79,3
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 98,2 93,1
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 82,1 79,1
Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 92,7 89,0
ÅDT fordon 4090 4090
Vägbredd (m) 8 8
ÅDT tung trafik 420 420
Mätår ÅDT 2002 2002
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Dålig trafiksäkerhet, framförallt för vänstersvängande in till rekreationsområdet.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Vänstersvängfält byggs ut

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Ombyggnaden av korsningen verkar ha fallit tämligen väl ut. Inga olyckor har noterats med personskador under de senaste två åren. Trafikanterna upplever det nu som betydligt mer trafiksäkert att göra vänstersväng in till friluftsområdet. Trafiken som kommer från Halmstad kan på långt håll, före krönet, se portalen och på så sätt förbereda sig på att man nalkas ett vägskäl och därmed iaktta försiktighet. Man förvarnas också om cykel- och mopedtrafik på körbanan. En sådan skylt saknas för västgående trafik.
Av märken i vägbanan att döma, väljer en del cyklister och mopedister att snedda över vägen istället för att ta sig den raka vägen över via refugen. Detta beror sannolikt på att man vill undvika att köra över den kant som finns, även på den del av refugen som gångpassagen omfattar.
Trots att hastigheten sjunkit en hel del efter ombyggnaden är det många som fortfarande håller allt för hög hastighet. Ambitionen att få ner medelhastigheten till 70 km/h har dock inte lyckats, utan en för hög hastighetsnivå kvarstår. Den sidoförflyttning av körspåren som måste göras för att kunna passera vägskälet är alltför marginell för att påverka hastigheten i någon större omfattning.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.