Exempelbanken
TRAST - Program för stadsdelen Nyfors

Trafikplan

ID-nummer: 060118D3255
Kommun: Eskilstuna
År: 2005
Dokument Program för stadsdelen Nyfors (6,3 MB)
Länkar Eskilstuna kommun
Ingress

I arbetet med Program för stadsdelen Nyfors angreps den viktiga frågan om Nyforsgatans framtid med hjälp av värderosmetoden. Efter processen var alla eniga om resultatet.

Beskrivning

Planavdelningen i Eskilstuna kommun fick i uppdrag att upprätta ett program för stadsdelen Nyfors. Programmet har inriktats på fysiska åtgärder i det offentliga rummet, som att förtydliga och förbättra stadsdelens trafik- och grönstruktur. Det långsiktiga målet är att dessa åtgärder även skall återspeglas i ökad attraktionskraft som stödjer befintliga bostäder och verksamheter. Värderosen tillämpades i samband med utarbetandet av Program för stadsdelen Nyfors. En fråga som engagerade de flesta och där åsikterna spretade åt alla håll fanns i projektet: Skulle Nyforsgatan behållas genom 60-talsområdet bilfri och utan nivåskillnader eller skulle bilarna släppas in i blandtrafik med cyklister och separerade gångbanor byggas? Värderosen arbetades fram av och med politiker i nämnden vid ett extra möte. Nämndledamöterna vägde för och emot och diskuterade och argumenterade. En aspekt i taget skapade delade meningar men helheten samlades i värderosen. Efteråt var alla eniga om resultatet.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.