Exempelbanken
TRAST - Trafiknätsanalys för Gällivare

Bilder saknas

ID-nummer: 060405BD3265
Kommun: Gällivare
År: 2005
Kontaktpersoner: Sari Wallberg
Dokument Trafiknätsanalys för Gällivare (6,6 MB)
Ingress

Examensarbetet har genomförts i syfte att ge förslag till ett trafiksäkrare och tillgängligare vägnät i Gällivare.

Beskrivning

Drivkraften bakom kommunens vilja att göra en trafiknätsanalys är Nollvisionen och det trafiksäkra samhället (proposition 1996/97:137). Trafiknätsanalysmodellen i dåvarande Svenska Kommunförbundets skrift Lugna gatan har tillämpats i examansarbetet. Sammanfattning av slutsatser: Biltrafiknätet i Gällivare har brister, bl.a. i vägnätets centrala delar och området kring Exportvägen och Metallvägen. Affärsetableringarna i området kring dessa vägar skapar nya och oväntade trafikflöden. Dessa ger problem långt utanför det aktuella handelscentrat. Trafiknätsanalysen lämnar förslag på åtgärder med helhetsperspektiv. Bussnätets anspråk på framkomlighet tillgodoses. Det primära utryckningsnätet är av god kvalitet, men störs av punktvisa försämringar i de centrala delarna och längs Parkgatsleden. Cykelbanor i centrala Gällivare saknas, där får cyklisterna samsas med biltrafiken. Analysen visar att en upprustning och översyn av cykelnätet behöver göras. Med små medel, t.ex. genom att se över skyltningen och göra den enhetlig, kan cyklister få tillgång till ett större cykelnät. Gångbanorna bör generellt få en ordentlig översyn och renovering. Funktionshindrade lider av bristerna i gångbanorna. Examensarbetet visar vidare att det finns behov hos olika grupper att förmedla sina åsikter om trafikvägnäten, men att det saknas ett forum att göra detta i.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.