Exempelbanken
VGU Landsbygd - Gles 2+1-väg med mitträfflor

Avståndet mellan omkörningsfälten varierar och framgår av vägmärket. Vägbredden är 8 m.
Skriv text här
Omkörningsfälten är ca 700 m långa, körfältsbredden är 3,25 m.
Skriv text här
Avståndet mellan omkörningsfälten varierar och framgår av vägmärket. Vägbredden är 8 m.
Avståndet mellan omkörningsfälten varierar och framgår av vägmärket. Vägbredden är 8 m.

ID-nummer: 061023F3306
Kommun: Eksjö
År: 2005
Kontaktpersoner: Mats Petersson Mikael Hårrskog
Kommentarer

     Se även senare uppföljning dokument från Transportforum 2010 Session 10. Säker framkomlighet - TS-effekter av Arne Carlsson, Urban Björketun och Ulf Brüde.

Övrig information

Sträckan Eksjö-Mariannelund ingår som del i utvecklingsprojektet "Säker framkomlighet". Sträckan har försetts med 7 respektive 8 omkörningssträckor i respektive riktning. Hela sträckan är försedd med räfflad mittremsa.

Sökord: Sektion landsbygd - vägrum; Vägmarkering

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 90 90
ÅDT fordon 2600-4000 2600-4000
Vägbredd (m) 8 8-11,25
Mätår ÅDT 2005 2006
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Sträckan är en vanlig svensk landsväg med varierande linjeföring. Den aktuella sträckan är ca 35 km lång och går till största delen genom skogslandskap. Olycksbilden är varierande men singelolyckor och mötesolyckor dominerar.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Vägsträckan ingår i utvecklingsprojektet "Säker framkomlighet" och har utformats enligt utformningesråden, VV Publikation 2006:37, se även www.vv.se/vgu. Sträckan har försetts med räfflad mittremsa utmed hela sträckan, ca 35 km. Vägen har breddats med jämna mellanrum till 11,25 m för att skapa säkrare omkörningstillfällen. Utmed sträckan finns 7 respektive 8 omkörningssträckor i vardera riktningen. Omkörningssträckorna är ca 700 meter långa vilket innebär att andelen omkörningsbar längd är ca 15 procent. Vägens sidoområde har förbättrats framförallt genom uppsättning av slänträcken, typ W-profil, ca 75 cm från beläggningskant. Några korsningar utmed sträckan har förbättrats varierande med vänstersvängfält resp "bandyklubbor". Alla åtgärder är utförda under 2005-2007.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Vägen fungerar som en gles 2+1-väg med räfflad mittremsa. Mellan körfälten finns frästa räfflor samt heldragna linjer. Omkörning är endast tillåten på särskilda omkörningssträckor, ca 15 procent av väglängden. Trafikmätningar har gjorts både före och efter åtgärd vad avser hastigheter, flöde och sidoplacering. Dessutom har vi haft en diskussionsgrupp med lastbilschaufförer före respektive efter åtgärden. Sammantaget visar det på positiva resultat.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.