Exempelbanken
VGU Tätort - Tillgänglighetsanpassning av busshållplats

Tillgänglighetsanpassad busshållplats med tydliga stråk för fotgängare och cyklister.
Hög kantsten mot gatan och utan onödiga höjdskillnader.
Kontrasterande och taktila plattor tydliggör lämpliga vägval för synskadade.
Räcken tydliggör uppdelningen mellan cyklister och fotgängare.
Tillgänglighetsanpassad busshållplats med tydliga stråk för fotgängare och cyklister.
Tillgänglighetsanpassad busshållplats med tydliga stråk för fotgängare och cyklister.

ID-nummer: 061130AB3322
Kommun: Vaxholm
Väg nr./Gatunamn: Timmermansvägen, väg 274
År: 2005
Kontaktpersoner: Iraj Oraji
Kommentarer

 Se även VV Publikation Busshållplatser - Exempel, råd och detaljer samt VV Publ. 2008:18 Exempelkatalog för enkelt avhjälpta hinder.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Vägbredd (m) 7 7
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Busshållplatsen hade låg kantsten och var ej anpassad för funktionshindrade. GC-banan gick framför busshållplatsen och ledstråk saknades.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Busshållplatserna har försetts med taktila och kontrasterande plattor vid påstigningsplatsen, samt med höjd kantsten och busskantsten. Gång- och cykelbanor har letts om; cyklisterna leds bakom busshållplatsen och gångtrafikanter leds över cykelbanan fram till hållplatsen. Räcke, taktila plattor och kontrastmarkering tydliggör stråket till busshållplatsen för synskadade samtidigt som de markerar uppdelningen mellan cyklister och fotgängare. Den ena hållplatsen har försetts med en för smala utrymmen specialdesignad bänk.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Hållplatsen är anpassad för funktionshindrade med ökad tillgänglighet som följd. Det har blivit tydligare för fotgängare och cyklister hur de ska röra sig på platsen.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.