Exempelbanken
VGU Tätort - Cykelbox, tillbakadragen stopplinje

I cykelboxen har cyklisterna gott om utrymme.
Cykelbox på Fleminggatan. Notera cykelfältets angöring till cykelboxen.
Cykelsymbolen målas i cykelboxen.
Det blir lättare för alla bilister att se cyklisterna när stopplinjen flyttas bakåt.
I cykelboxen har cyklisterna gott om utrymme.
I cykelboxen har cyklisterna gott om utrymme.

ID-nummer: 070116AB3348
Kommun: Stockholms stad
Väg nr./Gatunamn: .
År: 2006
Kontaktpersoner: Krister Isaksson
Kommentarer

 Bra åtgärd för öka säkerhet och tillgänglighet för cyklister. 

Övrig information

Åtgärden anläggs i 315 signalreglerade korsningar i Stockholms innerstad där cykeltrafik är tillåten.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Signalreglerade korsningar innebär risker för cyklister framförallt i situationer med högersvängande fordon, och i synnerhet när det rör sig om tunga fordon. Cyklister hamnar i döda vinkeln och riskerar att bli påkörda med allvarliga olyckor som följd.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Vägbanan målas om och bilarnas stopplinje flyttas 5 meter framför övergångsstället. I det utrymme som skapas, cykelboxen, målas en cykelsymbol. Ett kortare cykelfält målas i anslutning den till den tillbakadragna stopplinjen för att möjliggöra cyklisters angöring till cykelboxen.
I och med att bilarnas stopplinje vid signalregleringen flyttas kan eventuella detektorer i vägbanan också behöva flyttas.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Åtgärden resulterar i
- ökad säkerhet för cyklister vid högersväng
- ökad komfort för cyklister som slipper stå bakom bilarna i avgaserna
- ökad framkomlighet för cyklister
- ökad säkerhet och möjlighet till god placering vid vänstersväng för cyklister (främst då det är rött ljus vid ankomsten till korsningen).

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.