Exempelbanken
VGU Tätort - Dubbelsidig stopphållplats-Skarpbrunnavägen

Timglashållplats på Skarpbrunnavägen i Botkyrka kommun.
Övergångsställe i anslutning till hållplatsen.
Vägbredden har minskat från 7 till 3,5 meter.
Timglashållplats på Skarpbrunnavägen i Botkyrka kommun.
Timglashållplats på Skarpbrunnavägen i Botkyrka kommun.
Timglashållplats på Skarpbrunnavägen i Botkyrka kommun.

ID-nummer: 071030AB3382
Kommun: Botkyrka
Väg nr./Gatunamn: Skarpbrunnavägen
År: 2005
Kontaktpersoner: Iraj Oraji Ebrahim Khajeh Zadeh
Kommentarer

 Säker vägutformning vid busshållplatser. Beträffande maximalt trafikflöde för att undvika för långa fördröjningstider - se VGU Sidoanläggningar fig. 1-9 och 1-10.

Övrig information

Behovet av en ny busshållplats och någon form av fartdämpande åtgärd framkom till kommunen. Efter ett samråd med boende i området och SL beslutade kommunen att anlägga en timglashållplats.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 57 43
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 53
ÅDT fordon 2800 2800
Vägbredd (m) 7 3,5
ÅDT tung trafik 280 280
Mätår ÅDT 2005 2005
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

En raksträcka på Skarpbrunnavägen mellan två befintliga busshållplatser. De höga hastigheterna på sträckan var ett stort problem i området och boende längs Skarpbrunnavägen klagade. Ett antal trafikolyckor rapporterades just på denna sträcka.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

En dubbelsidig stopphållplats, en så kallad timglashållplats, med tillhörande övergångsställe och en gångbana fram till befintlig gångbana har anlagts.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Efter anläggningen av timglashållplatsen sänktes medelhastigheten från 53 km/tim till 43 km/tim. Antalet resenärer ökade och tryggheten ökade för de oskyddade trafikanter. Boende i området skickade kort och blommor till tjänstemän på kommunen. Vid vissa tider på dygnet under högtrafik inverkar åtgärdern dämpande på biltrafikens framkomlighet. Dämpningen bedöms dock vara marginell.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.