Exempelbanken
VGU Tätort - Väg 222-Mölnvik-Ålstäket, reverserande 3-fältslösning

Färdigt resultat efter att stolpar har flyttats
Stolparna som markerar det reversibla körfältet flyttas manuellt
Väg 222, Mölnvik-Ålstäket reversibelt körfält
Förbud mot vänstersväng utmed sträckan
Översiktskarta för gällande sträcka
Färdigt resultat efter att stolpar har flyttats
Färdigt resultat efter att stolpar har flyttats

ID-nummer: 071030AB3383
Kommun: Värmdö
Väg nr./Gatunamn: 222
År: 2006
Kontaktpersoner: Iraj Oraji
Kommentarer

 Intressant försök att med enkla medel åstadkomma reverserande körfält. Utvärdering av försöket finns i VV Publ. 2006:134.

Övrig information

Ågärden genomfördes för att lösa ett framkomlighetsproblem på grund av allvarliga köproblem på sträckan och initierades av ett samråd med Värmdö kommun och Trafikantgruppen på Värmdö.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 70 50
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) Mätbil under högtrafik: 20 km/t (riktning Mölnvik-Ålstäket), 45 km/t (Ålstäket-Mölnvik) Mätbil: 46 km/t (båda riktningar)
ÅDT fordon vinter :18000 sommar :28000 vinter: 18000 sommar: 28000
Vägbredd (m) 11,4 (3x3,3 + G-bana 1,5) 11,4 (3x3,3 + G-bana 1,5)
Mätår ÅDT 2006 2006
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

På Väg 222-Skärgårdsvägen mellan Mölnvik och Ålstäket var det stora framkomlighetsproblem med allvarliga köproblem såväl in mot Stockholm på morgonen som ut på eftermiddagen till Värmdö. Köerna kunde bli 4 km långa med många missnöjda bilförare.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Åtgärden genomfördes för att lösa framkomlighetsproblemen på sträckan. Lösningen gjordes inom befintligt vägområde. Manuellt skiftas de reversibla körfälten 2 ggr per dygn med flytt av ett barriärelement som anvisar bilisterna in i rätt körfält. Regelbundet återkommande körfältsavgränsare sitter på ömse sidor om mittkörfältet utefter hela sträckan. Vänstersvängsförbud råder på sträckan.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Succé från första dagen då köerna försvann. Nu planeras förbättringar på sträckan som påbörjas hösten 2007, med automatiska bommar vid ingången till körfälten, vilket gör att pinnarna tas bort. Styrning sker från Trafik Stockholm.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.