Exempelbanken
VGU Tätort - Dubbelsidig stopphållplats-Sjövägen

Timglashållplats på Sjövägen i Solna.
Timglashållplats på Sjövägen i Solna med intilliggande övergångsställe.
Timglashållplats på Sjövägen i Solna.
Timglashållplats på Sjövägen i Solna.
Timglashållplats på Sjövägen i Solna.

ID-nummer: 071030AB3384
Kommun: Solna
Väg nr./Gatunamn: Sjövägen
År: 2003
Kontaktpersoner: Iraj Oraji Fredrik Leijonmarck
Kommentarer

 Säker vägutformning vid busshållplats. Beträffande maximalt trafikflöde som är lämpligt med hänsyn till fördröjningar se VGU Sidoanläggningar fig. 1-9 och 1-10.

Övrig information

I Solna trafikplan 1993-2005 påpekas att åtgärder bör göras på denna väg för att på så sätt minska genomfartstrafiken och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 30 30
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 41 37
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 51 49
ÅDT fordon 8600 7500
Vägbredd (m) 8-10 3
ÅDT tung trafik 430 375
Mätår ÅDT 2002 2005
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Sjövägen fungerar som en huvudgata i området. Vägen hade ett körfält i vardera riktning och dess bredd varierade mellan 8-10 meter. Trafiksituationen upplevdes som besvärande för de boende i området. Vägens koppling till E18 gjorde den attraktiv som smitväg vilket lett till en stor andel genomfartstrafik och höga hastigheter. Grundläggningsförhållandena för vägen var dessutom dåliga med vibrationer i intilligande byggnader.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Busshållplatsen vid Skogsparken byggs om till dubbelsidig stopphållplatsn en så kallad timglashållplats. När en buss står vid hållplatsen kan ej övrig trafik passera. Det huvudsakliga målet var att minska genomfartstrafiken och sänka hastigheten. Hållplatsen är kombinerad med ett övergångsställe.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

De boende har varit mycket nöjda med åtgärden. Efter att åtgärden gjordes har ytterligare fartdämpande åtgärder genomförts däribland blomlådor och omkörningshinder. I och med det har de boende fått en förbättrad trafiksituation med lägre hastigheter och minskad trafik.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.