Exempelbanken
VGU Tätort - Cirkulationsplats Tumba bruk

Ny cirkulationplats i korsningen Tumbavägen-Munkhättevägen-infarten till Tumba bruk.
Ny cirkulationsplats i korsningen Tumbavägen-Munkhättevägen-infarten till Tumba bruk.
Ny cirkulationsplats i korsningen Tumbavägen-Munkhättevägen-infarten till Tumba bruk.
Ny cirkulationplats i korsningen Tumbavägen-Munkhättevägen-infarten till Tumba bruk.
Ny cirkulationplats i korsningen Tumbavägen-Munkhättevägen-infarten till Tumba bruk.

ID-nummer: 071105AB3386
Kommun: Botkyrka
Väg nr./Gatunamn: Korsningen Timbavägen-Munkhättevägen-infarten till Tumba bruk
År: 2005
Kontaktpersoner: Ebrahim Khajeh Zadeh
Kommentarer

 Väl utformad cirkulationsplats med fint bearbetade refuger. Kantstöden i såväl rondell som tillfartsrefuger är väl fasade.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 53 35
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 55 38
ÅDT fordon 6000 6400
Vägbredd (m) 9 5
ÅDT tung trafik 600 640
Mätår ÅDT 2004 2005
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Korsningen var en vanlig trevägskorsning, reglerad med väjningsplikt. Fordon från anslutningsvägen hade framkomlighetsproblem och oskyddade trafikanter som korsade huvudvägen upplevde att korsningen var osäker. Korsningen har också varit olycksdrabbad.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

I samband med att ett nytt bostadsområde etablerades vid Munkhättevägen byggdes en cirkulationsplats i korsningen dels för att sänka hastigheten, i syfte att förbättra säkerheten för biltrafikanter såväl som för gång- och cykeltrafikanter, dels för att förbättra framkomligheten för biltrafiken på den anslutande vägen.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Hastigheterna i korsningen sänktes. Framkomligheten för den anslutande biltrafiken förbättrades och platsen blev en säkrare och tryggare miljö för de oskyddade trafikanterna.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.