Exempelbanken
VGU Tätort - Körbanehållplats med hög plattform

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 090828W3470
Kommun: Borlänge
Väg nr./Gatunamn: Röda Vägen
År: 0
Kontaktpersoner: Anders Arvelius
Kommentarer

Exemplet är hämtat från Vägverkets publikation 2010:05 Busshållplatser - exempel, råd och detaljer. Denna beskriver nyheterna i Vägar och gators utformning, VGU, och är en inspirationskälla - "så här kan man också göra" - för att få ut mesta möjliga nytta av investeringarna.

Övrig information

Körbanehållplatser innebär att bussen står i körbanan. I tätort kan bussen blockera eller störa bakomvarande trafik utan att hållplatsen för den skull är trafikfarlig. Det är viktigt att hållplatsen har plattform om inte kantstöd och gångbana har den funktionen. Att bygga om en körbanehållplats till hög plattform är en relativt enkel åtgärd som ökar tillgängligheten till bussen för såväl funktionshindrade som alla andra. Åtgärden lämpar sig väl för hela busslinjer eller gatustråk.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

-

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Ett stort antal körbanehållplatser har byggts om med höga plattformar, kantremsa och ledstråk för att underlätta på- och avstigning för alla bussresenärer.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

-

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.