Exempelbanken
VGU Tätort - Enkel stopphållplats

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 090828W3473
Kommun: Borlänge
Väg nr./Gatunamn: Röda Vägen
År: 0
Kontaktpersoner: Anders Arvelius
Övrig information

En enkel stopphållplats bromsar upp trafiken i bussens körriktning. Den har ungefär samma egenskaper som den dubbla stopphållplatsen men passar bättre i centrala tätortsmiljöer med omfattande biltrafik. Där trafikflödena är stora måste man kontrollera att det inte finns risk att kön växer ut i korsande trafikled. Hastighetsdämpningen kan förstärkas utan att föraren och passagerarna drabbas av försämrad komfort. Det är bra om den refug som skiljer körbanorna är lång och inte går att köra över, så att felaktiga omkörningar förhindras. Exemplet visar en enkel stopphållplats direkt före ett gångfartsområde (f.d. gårdsgata), vilket minskar olycksrisken och prioriterar gående. En bussanpassad ramp har byggts för att begränsa bilarnas hastighet och ytterligare markera var gångfartsområdet börjar. Cykelbanan ligger rätt placerad bakom väderskyddet. Men det innebär att konfliktrisken mellan cyklister och gående ökar om det glasade väderskyddet förses med reklam. Busshållplatsen på bilden ligger på Röda vägen i Borlänge, med köpcentret Kupolen och högskolans kårhus på ena sidan vägen. På andra sidan gatan ligger högskolans huvudbyggnad samt Trafikverkets huvudkontor. Att många människor regelbundet passerar gatan är ett starkt motiv för både gångfartsområdet och stopphållplatsen.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

-

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

-

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

-

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.