Exempelbanken
TRAST - Cykelplan Leksand 2012

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 130531W3702
Kommun: Leksand
År: 2012
Kontaktpersoner: Åke Sjöberg
Dokument Cykelplan Leksand 2012
Länkar Cykla i Leksand
Ingress

Cykelplan Leksand omfattar två delar. Denna rapport är den ena delen och behandlar kommunens vision och mål för cykling i kommunen framöver. Syftet är att ta ett helhetsgrepp på cykelfrågan och inte bara behandla separering och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Även andra delar som bidrar till att förbättra helheten för cyklisterna och göra valet av cykel attraktivt behandlas. Rapportdelen omfattar även parkering, vägvisning, rekreationsstråk med mera. Hela kommunen omfattasmen fokus ligger på Leksand och de övriga större orterna - Tällberg, Siljansnäs och Insjön. Kopplingen mellan dessa orter och Leksands tätort utgör ett huvudnät för cykeltrafiken. Ett antal övriga byar kopplas till detta huvudnät utmed vägen. Del två att Cykelplan Leksand omfattar en bilaga med kartor. Dessa kartor visar hela cykelnätet och allt från dagens situation och kvalitet på nätet till illustrationer av fullt utbyggt nät. Varje delområde redovisas med karta och tabell som visar på åtgärdsförslag, kostnadsuppskattning samt prioritering av åtgärderna. Cykelvägvisning redovisas också i kartbilagorna.

Beskrivning

Idag finns inte några tydliga mål för hur kommunen vill att cykeltrafiken ska öka, däremot finns mål som är kopplade till infrastrukturen. I Leksand ska det finnas ett heltäckande, bekvämt, sammanhängande och gent gång- och cykelnät. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken till viktiga samhällsfunktioner ska öka. Visionen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister på sikt ska öka. För att motivera fler att välja cykeln istället för bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god kvalitet. Framförallt att öka arbetspendlingen med cykel är ett viktigt motiv till att på ett strukturerat sätt förbättra möjligheterna att cykla. Att fler cyklar istället för att välja bilen är i linje med kommunens mål för hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar istället för tar bilen förbättras både hälsa och miljö. Ytterligare ett viktigt mål är att koppla ihop övriga tätorter och mindre byar med Leksand/Noret. I Leksand/ Noret finns stor del av arbetsplatser, samhällsfunktioner och service. Ett antal stora och viktiga arbetsplatser ligger även i de övriga orterna och arbetspendling förekommer i alla riktningar. Dessa sträckor är de viktigaste och bildar övergripande stråk enligt nedan. Dessa länkar är de högst prioriterade när prioritering av åtgärder skett. Även kommunikationen inom och mellan de mindre orterna är viktig och förbättras vid genomförande av cykelplanen. Framförallt barns möjlighet att gå och cykla till skolan eller till sina kompisar och fritidsaktivteter ska förbättras. Turismen är en viktig näring i Leksand och hela Siljansregionen. Ett mål är även att kunna erbjuda turisterna ett bra cykelnät med god kvalitet och vägvisning i kombination med cykelkartor, hyrcyklar mm. Med god marknadsföring kan detta ge ytterligare en viktigt del till turistorten Leksand. Motion och cykling i tränings- och rekreationssyfte ökar på många håll. Inte bara turistena har nytta och glädje av dessa saker, givetvis kommer det även invånarna till gagn. Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-Rättvik och är en del av det regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed riksväg 70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa bör utredas i sin helhet i samband med förstudiearbete och utredning vid ombyggnad av riksvägen.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.