Exempelbanken
TRAST - Cykelplan Leksand 2012

Cykelplan Leksand 2012
Cykelväg i slutet av Rättviksvägen som slutar med en sten och en grusad öppen yta
På Stationsgatan är varning för cyklister målat i gatan, men hastigheterna är ändå för högaoch trafiksäkerheten för cyklister är låg vid passagen över gatan.
Väderskydd ska vara en del av möbleringen av gaturummet och finns i många utföranden. Exempel från NOLA.
Exempel på separering mellan cyklister och fotgängare. Cykeltrafiken är enkelriktad. Exeempel Leksandsvägen, Leksand, Noret.
Exempel på avsmalning, Siljansnäs.
Cykelplan Leksand 2012
Cykelplan Leksand 2012

ID-nummer: 130531W3702
Kommun: Leksand
År: 2012
Kontaktpersoner: Åke Sjöberg
Dokument Cykelplan Leksand 2012
Länkar Cykla i Leksand
Ingress

Cykelplan Leksand omfattar två delar. Denna rapport är den ena
delen och behandlar kommunens vision och mål för cykling i kommunen
framöver. Syftet är att ta ett helhetsgrepp på cykelfrågan och
inte bara behandla separering och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Även andra delar som bidrar till att förbättra helheten för cyklisterna
och göra valet av cykel attraktivt behandlas. Rapportdelen omfattar
även parkering, vägvisning, rekreationsstråk med mera. Hela kommunen
omfattasmen fokus ligger på Leksand och de övriga större
orterna - Tällberg, Siljansnäs och Insjön. Kopplingen mellan dessa
orter och Leksands tätort utgör ett huvudnät för cykeltrafiken. Ett antal
övriga byar kopplas till detta huvudnät utmed vägen.
Del två att Cykelplan Leksand omfattar en bilaga med kartor. Dessa
kartor visar hela cykelnätet och allt från dagens situation och kvalitet
på nätet till illustrationer av fullt utbyggt nät. Varje delområde redovisas
med karta och tabell som visar på åtgärdsförslag, kostnadsuppskattning
samt prioritering av åtgärderna. Cykelvägvisning redovisas
också i kartbilagorna.

Beskrivning

Idag finns inte några tydliga mål för hur kommunen
vill att cykeltrafiken ska öka, däremot finns mål som
är kopplade till infrastrukturen.
I Leksand ska det finnas ett heltäckande, bekvämt,
sammanhängande och gent gång- och cykelnät. Tillgängligheten
för gång- och cykeltrafiken till viktiga
samhällsfunktioner ska öka.
Visionen för kommunens arbete med cykelfrågor är
att antalet cyklister på sikt ska öka. För att motivera
fler att välja cykeln istället för bilen måste cykelvägnätet
vara väl utbyggt och av god kvalitet. Framförallt
att öka arbetspendlingen med cykel är ett viktigt
motiv till att på ett strukturerat sätt förbättra möjligheterna
att cykla. Att fler cyklar istället för att välja
bilen är i linje med kommunens mål för hållbarhet
och folkhälsa - om fler cyklar istället för tar bilen
förbättras både hälsa och miljö.
Ytterligare ett viktigt mål är att koppla ihop övriga
tätorter och mindre byar med Leksand/Noret. I Leksand/
Noret finns stor del av arbetsplatser, samhällsfunktioner
och service. Ett antal stora och viktiga
arbetsplatser ligger även i de övriga orterna och
arbetspendling förekommer i alla riktningar. Dessa
sträckor är de viktigaste och bildar övergripande
stråk enligt nedan. Dessa länkar är de högst prioriterade
när prioritering av åtgärder skett.
Även kommunikationen inom och mellan de mindre
orterna är viktig och förbättras vid genomförande av
cykelplanen. Framförallt barns möjlighet att gå och
cykla till skolan eller till sina kompisar och fritidsaktivteter
ska förbättras.
Turismen är en viktig näring i Leksand och hela
Siljansregionen. Ett mål är även att kunna erbjuda
turisterna ett bra cykelnät med god kvalitet och vägvisning
i kombination med cykelkartor, hyrcyklar
mm. Med god marknadsföring kan detta ge ytterligare
en viktigt del till turistorten Leksand. Motion
och cykling i tränings- och rekreationssyfte ökar på
många håll. Inte bara turistena har nytta och glädje
av dessa saker, givetvis kommer det även invånarna
till gagn.
Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar
ihop Gagnef-Leksand-Rättvik och är en del av det
regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed riksväg
70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa bör
utredas i sin helhet i samband med förstudiearbete
och utredning vid ombyggnad av riksvägen.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.