Exempelbanken
TRAST - Trafikplan för Eskilstuna kommun

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

Ingress

Trafikplanen för Eskilstuna kommun består av: - en strategidel med bland annat nulägesbeskrivning, vision, mål och strategiska planeringsprinciper - en åtgärdsinriktad del med en handlingsplan och förslag till genomförande. Åtgärderna ska leda till en utveckling i riktning mot vision och mål. Syftet med Trafikplanen är i huvudsak att: - Bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och ett transportsystem som kännetecknas av god tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet för alla trafikanter. Detta innebär att ekonomiska, ekologisk och sociala aspekter ska vägas samman vid planering. - Att vara ett dokument som på ett enhetligt sätt samlar trafikfrågorna under ett paraply, med inriktningen att bilberoendet ska minska och att andelen gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer ska öka. Trafikplanen består av en strategidel och en handlingsplan.

Beskrivning

Trafikplanen med dess trafikstrategi utgör ett viktigt underlag i översiktsplanearbetet och till klimatstrategin. Målen för den fysiska planeringen som presenteras i översiktsplanen gällande regionala samband, en tät stadsstruktur, resurseffektivitet och tillgänglighet utgör en grund för Trafikplanen. Genom att satsa på ett hållbart transportsystem ska Eskilstuna kommuns betydelse utvecklas i Mälardalsregionen. Eskilstuna kan därigenom göra sig känd som en attraktiv kommun, locka nya invånare och understödja en fortsatt hållbar tillväxt i regionen. Ett antagande av Trafikplanen innebär att utpekade ansvariga nämnder och förvaltningar också har ett verkställighetsansvar för de åtgärder som följer av handlingsplanen. Åtgärderna ska därmed ingå i respektive förvaltnings verksamhetsplan. Målsättningen är att föreslagna åtgärder ska ingå i investeringsbudget från 2012-2016 samt finnas som underlag för kommande investeringar.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.