Exempelbanken
TRAST - Cykelplan för Eskilstuna kommun

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 130924D3712
Kommun: Eskilstuna
År: 2013
Kontaktpersoner: Sheraz Iqbal
Dokument Cykelplan strategidel
Cykelplan handlingsplan
Cykelplan kortversion
Länkar Cykelplan
Ingress

Syftet med cykelplanen är att skapa en attraktiv och välfungerande cykelinfrastruktur så att fler väljer cykeln som transportmedel. Cykelplanen innehåller en långsiktig strategi (strategidel) för hållbara resor och ska verka för att öka cyklandets attraktivitet samt skapa en bättre attityd gällande cykling samt en handlingsplan.

Beskrivning

För klimatpåverkande gaser är det internationella målet en minskning med cirka 85 % fram till år 2050. Klimat- och energifrågorna, tillgång och pris på olja, livskvalitet och folkhälsa samt stadens attraktivitet är faktorer som ställer stora krav på förändringar av vårt sätt att resa. Det kommer inte räcka med Eskilstuna kommun som ensam aktör utan en ökad samverkan inom kommunen och med andra aktörer kommer att bli viktigt i genomförandet och förändringsåtgärder kommer också att behövas hos bland annat näringslivet, invånarna och i regionala samarbeten. I Trafikplanen prioriteras hållbara transportsätt tydligt och Trafikplanens huvudstrategi är att arbeta efter fyrstegsprincipen. Val av åtgärder ska göras i följande ordning: 1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet/ val av färdmedel 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder Vidare föreslås i huvudstrategin följande prioritering mellan trafikslagen gälla i all planering och utformning av huvudnäten: 1. Gångtrafik 2. Cykeltrafik 3. Kollektivtrafik 4. Biltrafik I stråk och områden med många anspråk och behov ska utformningen i största möjliga mån prioritera integrering och ökat samspel mellan trafikanterna. För genomförandet behövs en väl fungerande process. Det är angeläget att ta ett samlat grepp för att åstadkomma en snabbare utveckling i riktning mot ett mer hållbart transportsystem. Ansvar för genomförandet av olika åtgärder anges (se handlingsplan) och en uppföljning med hjälp av föreslagna indikatorer föreslås ske årsvis. Cykelplanen ska vara underlag vid all planering såsom fysisk planering men även för beteendepåverkande åtgärder. Cykelplanen ska även stödja vid ombyggnationer av befintlig infrastruktur.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.