Exempelbanken
TRAST - Trafikplan Alingsås Stad 2012

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140609O3758
Kommun: Alingsås
År: 2012
Kontaktpersoner: Marino Pozzi
Dokument Trafikplan Alingsås del 1
Trafikplan Alingsås del 2
Länkar Alingsås kommun
Ingress

Syftet med Trafikplan för Alingsås Stad är att underlätta en utveckling mot ett långsiktigt hållbart transportsystem. Trafikplanen ska beskriva hur trafiknäten i staden bör utformas för att bättre klara sina respektive uppgifter. Som ett underlag för trafikplanen har handboken "Trafik för attraktiv stad" (TRAST) använts och planen godkändes av Kommunfullmäktige 2012.

Beskrivning

Alingsås kommuns trafikplan ska utgöra underlag för at kunna ta beslut i specifika trafikfrågor för att skapa en attraktiv, trygg, säker och hälsosam miljö. Trafikplanen ska ligga till grund för kommunens åtgärdsplanering. Trafikplanens principer ska också beaktas i planarbete. Arbetet med att ta fram planen har skett i följande steg: Dagens trafiknät (gång- och cykel, kollektivtrafik, bil, utryckningsnät) har inventerats gällande funktion, olyckor, framkomlighet och ljud -och luftkvalitet. Därefter har brister och motstridiga intressen analyserats. Man har även tagit ställning till hur trafiksystemet borde fungera och vara utformat, vilken karaktär som efterfrågas samt vilka trafikslag som prioriteras. Trafikplanen ska i första hand behandla den fysiska miljön och bygger på dagens trafiknät och gator som är under planering eller utbyggnad.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.