Exempelbanken
TRAST - Gång- och cykelplan för landsbygden Värnamo kommun 2008

Trafikplan

ID-nummer: 140610F3766
Kommun: Värnamo
År: 2008
Kontaktpersoner: Daniel X.Furda
Dokument Värnamo gång- och cykelplan för Landsbygd
Länkar Värnamo kommun
Ingress

Cykeln är det enklaste hjälpmedlet för att förflytta sig snabbare och längre än till fots. Den är miljövänlig, bullerfri, snabb, billig och bidrar dessutom till bättre hälsa. Fotgängareoch cyklister har dock en högre risk än bilister att bli skadade i trafiken. I Värnamo finns ett tätt nät av cykelvägar i tätorten. Nätet har en god standard och täcker hela tätorten. Men liksom i många andra kommuner saknas cykelvägar till de mindre orterna utanför tätorten.

Beskrivning

I takt med att bilismen ökar, ökar också behovet av separata cykelvägar även på landsbygden. Att behöva vistas på samma väg som bilar som färdas i hög fart är otrevligt, farligt och avhåller många från att ens överväga cykling. Inte minst för ovana cyklister, äldre och barn är säkerheten avgörande. Risken för dödsolyckor bland cyklister är idag mångdubbelt större på landsväg än i tätort. Erfarenheter från Sverige och andra länder visar att nya cykelleder inte bara används till dagliga transporter utan också på fritiden och för träning, samt även för turister. Föreliggande utredning är en del i arbetet med att bygga attraktiva cykelvägar även till de mindre orterna utanför Värnamo tätort. Genom nya cykelvägar utanför tätorten ökar man bland annat tillgängligheten, förbättrar miljön och folkhälsan samt ökar tryggheten och säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Syftet med gång- och cykelplanen är att ta fram en plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar utanför tätorterna i kommunen. Första delen i planen är en policy för gc-vägar på landsbygden i Värnamo kommun. Policyn är till hjälp vid prioritering av olika förslag till utbyggnad av gc-vägar i kommunen. Det är viktigt att de åtgärder som görs ökar standarden, tryggheten och säkerheten och ger största möjliga nytta för investerade pengar. Utifrån förslagen policy har en analys gjorts av ett antal föreslagna gc-vägar mellan olika mindre orter i kommunen.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.