Exempelbanken
TRAST - Helsingborg stad Cykelplan 2007

Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140610M3768
Kommun: Helsingborg
År: 2007
Kontaktpersoner: Oscar Grönvall
Dokument Cykelplan Helsingborg stad
Länkar Helsingborg stad
Ingress

Det finns inga skäl till att den som väljer cykeln framför bilen ska behöva acceptera sämre framkomlighet, mindre trygghet, högre olycksrisker och sämre vägvisning. Det måste ställas lika höga krav på planering för cykeltrafi k som på planering för biltrafik. Endast genom en bred satsning på cykelfrågor, där alla parter i stadsbyggnadskedjan är involverade, kan cykeln bli ett attraktivt alternativ till bilen. Väl förankrade och brett accepterade åtgärder är en förutsättning för att skapa en cykelvänlig stad.

Beskrivning

Cykelplan 2007 utgör en del i trafikplanen, ”Trafikplan för staden – en ny syn på morgondagens trafik i Helsingborg”, och ingår i en serie åtgärder som syftar till att uppnå en långsiktigt hållbar trafikmiljö. Trafikplanen, som antogs i oktober 2006, har i sin tur sin grund i Trafikstrategin från januari 2006. Cykelplanen behandlar flera anledningar till ökat cyklande i staden. Bland annat behandlas bättreluft, mindre mindre bulle och trängsel. Det kan dessutom bidra till en bättre hälsa bland invånarna. Eftersom cykeln tar liten plats i stadsrummet finns det mer utrymme för att stadslivet ska kunna utvecklas. Dessutom ligger satsningar på cykeltrafiken helt i linje med målen i en rad internationella, nationella och kommunala dokument. Trafikstrategins mål att cykeltrafikens andel av persontrafikresorna inte får minska i fortsättningen står fast. Med hänsyn till folkökningen bör därför antalet cyklister ha ökat med 17 % år 2015 jämfört med 2005. Målet är att ökningen ska ske utan att fler cyklister skadas. Om dessa båda mål ska nås ställs det höga krav på en genomarbetad strategi och på samordning och kvalitet på alla nivåer. Staden måste bli bättre på att planera, bygga och förvalta cykeltrafi k. En reell jämvikt mellan cykeln och bilen måste uppnås i trafikens vardagsmiljö. Cykelplan 2007 syftar till att: - Vara ett stöd i stadens strävan att skapa bättre förutsättningar för ökad och säkrare cykeltrafik, idag och i framtiden. - Utgöra ett underlag för beslut och prioritering - Öka förståelsen för vikten av satsningar på cykeltrafik, såväl inom stadens förvaltningar som hos kommuninvånarna Planen vänder sig både till berörda tjänstemän och politiker samt till allmänheten.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.