Exempelbanken
TRAST - Helsingborg stad Trafikplan 2006

Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140610M3769
Kommun: Helsingborg
År: 2006
Kontaktpersoner: Oscar Grönvall
Dokument Trafikplan för Helsingborg
Länkar Helsingborg stad
Ingress

God tillgänglighet och effektivitet, hög säkerhet och stor hänsyn till miljö och hälsa. Allt detta krävs för att uppnå en långsiktigt hållbar trafikmiljö. Dessa krav var också viktiga utgångspunkter när kommunfullmäktige 2002 gav byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden i uppdrag att utarbeta en trafikplan för Helsingborg. Det förslag till trafikplan som nu presenteras utgår från den trafikstrategi som beslutades i kommunfullmäktige den 25 januari 2006. I trafikplanen lämnas både konkreta förslag till åtgärder och uppdrag till de ingående nämnderna att arbeta fram handlingsprogram för den fortsatta planeringen. De förändringar som trafikplanen föreslår kommer att kräva nytänkande och ändrade vanor hos de flesta av oss helsingborgare. Det är därför som trafikplanen använder underrubriken ”En ny syn på trafiken i morgondagens Helsingborg”.

Beskrivning

Helsingborgs trafikplan är ett handlingsprogram som beskriver hur kommunen går vidare med olika trafikåtgärder. Trafikplanen innehåller både konkreta förslag till utbyggnader och förslag till mjuka insatser. Förslagen är sorterade under sju arbetsområden som utgör kärnan i planen. Trafikplanen omfattar huvudsakligen åtgärder inom stadsområdet, dvs tätorten Helsingborg. Sambanden mellan staden och dess omgivning har naturligtvis ingått i arbetet även om det inte framgår i rapporten. En stad kan aldrig ses isolerad från sin omgivning. Formellt sett innebär detta att de regionala trafikfrågorna hanteras i den löpande översiktliga planeringen. Vidare utgår planen från de mål som formulerades i kommunens trafikstrategi. Ett huvudmål i trafikstrategin är att skapa ett trendbrott i biltrafikens tillväxt. Staden måste kunna växa utan att biltrafiken ökar i samma takt som hittills. Huvuddelen av den biltrafik som skulle tillkomma - om inget görs - måste tas om hand av andra trafikslag. Trafikplanen behandlar två huvudfrågor. För det första att skapa ett trafiksystem som fungerar för medborgarna utan att förbruka stadens goda sidor. För det andra att få alla traditionella handlingsprogram att samverka mot ett gemensamt mål och att den nya inriktningen genomsyrar planeringens olika skeden. I trafikplanen lämnas därför förslag både till konkreta åtgärder och nya, samordnade handlingsprogram.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.