Exempelbanken
TRAST - Trafikstrategi för Gävle 2008

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140610X3772
Kommun: Gävle
År: 2008
Kontaktpersoner: Helena Werre
Dokument Trafikstrategi för Gävle del 1
Trafikstrategi del 2. Handlingsplan 2011
Länkar
Gävle kommun
Ingress

Trafikfrågorna påverkar till stora delar gävlebornas vardag. Våra dagliga aktiviteter förutsätter oftast några former av transporter samtidigt som vi kan uppleva störningar av andras transporter. Trafiken har också mycket stor inverkan på andra delar av samhället och samhällsbyggandet genom att ge förutsättningar för andra verksamheter och genom att ha stor påverkan på strukturen för samhällets uppbyggnad. En stor del av våra resor, även de korta, görs med bil. Samtidigt är biltrafiken den största källan till utsläpp av CO2 i stadsmiljön idag. Låter vi utvecklingen fortsätta i den riktningen har vi snart en ohållbar situation. Vi måste planera för en hållbar stad och därmed också ett hållbart transportsystem.

Beskrivning

Trafikfrågor hanteras i en mängd olika sammanhang i kommunen. För att försäkra sig om att kommunen i dessa sammanhang utgår från en gemensam bild för trafikens utveckling har en trafikstrategi för Gävle kommun arbetas fram. I Gävle behövs ett samlat grepp på trafikfrågorna med en tydlig inriktning mot ett attraktivt och hållbart samhälle. Trafikstrategins huvudsyfte är således att ge riktningen mot ett hållbart transportsystem för Gävle Kommun. I trafikstrategin för Gävle har mål satts utifrån TRAST:s (Trafik för en attraktiv stad) sju aspekter på trafik. Arbetet med trafikfrågor har sedan delats in i tre planeringsskeden:Inriktningsplanering, åtgärdsplanering samt genomförandeplanering. Gävles trafikstrategi består av två delar. Del ett består bland annat av visioner och mål och del två är ett handlingsprogram med åtgärdsförslag på hur staden ska nå ett långsiktigt, hållbart trafiksystem. Arbetet med att ta fram del två pågår fortfarande.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.