Exempelbanken
TRAST - Cykelplan för Gävle 2010

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140610X3773
Kommun: Gävle
År: 2010
Kontaktpersoner: Helena Werre
Dokument Cykelplan Gävle kap 1-4
Cykelplan Gävle kap 5-8
Åtgärdskartor 1
Åtgärdskartor 2
Länkar Gävle kommun
Ingress

Trafiken är en ständigt aktuell fråga. Exempelvis så har biltrafiken många skadliga inverkningar på människa och miljö. Biltrafik orsakar köer, trängsel, olycksrisker, buller och luftföroreningar. Men människor har ett behov att förflytta sig. Om biltrafiken ska minska måste förflyttning ske på annat sätt än med bil. Att få fler att välja cykeln i stället för bilen ligger i linje med samhällets och kommunens mål om en långsiktig hållbar utveckling.

Beskrivning

Gävle kommuns tidigare cykelplan från 1995 behövde uppdateras och arbetas om. Mycket har hänt i staden; nya bostadsområden och arbetsplatsområden har vuxit upp, skolor har lagts ner och nya har tillkommit, bland annat en högskola. Ett nytt linjenät för busstrafiken har tagits i bruk och handelsstrukturen i staden har förändrats. Allt detta och mycket mer gör att resmönstren med cykel också har förändrats. Den gamla cykelplanens prioriteringar sågs inte längre som aktuella. Behovet av en ny cykelplan var därför stort. Syftet med cykelplanen är att Gävle ska få ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad planering. Planen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska bedömningar. Cykelplanen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill säga dels en fysisk plan med ett stomnät för cykeltrafiken och förslag till platser där cyklisternas förhållanden behöver förbättras, dels planeringsprinciper för till exempel detaljutformning, vägvisning, cykelparkering och underhåll. Att cykla är enkelt, snabbt och hälsosamt. Det är billigt. Det ger upplevelser och en stor frihetskänsla. Att hävda att cyklandet bör öka är inte särskilt kontroversiellt, men cyklande diskuteras ibland med negativa förtecken. Cyklandet framställs som ett problem för bilister, en fara för fotgängare och måhända för cyklisten själv. Det lockar knappast fler till att cykla. Denna cykelplan är ett led i arbetet att stärka cyklisternas position i trafiksystemet. Det långsiktiga målet är att fler ska lockas att börja cykla i Gävle kommun och att de ska kunna göra det på ett tryggt, säkert och sammanhängande cykelnät.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.