Exempelbanken
TRAST - Trafikstrategi för en nära storstad Göteborgs stad 2014

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140611O3776
Kommun: Göteborgs stad
År: 2014
Kontaktpersoner: Annelie Kjellberg
Dokument Trafikstrategi för en nära storstad
Länkar Göteborgs stad
Ingress

Göteborg planerar för att växa. För att kunna välkomna fler invånare, besökare och verksamheter i en tätare stad på ett hållbart sätt behöver trafiksystemet förändras. Trafikstrategi för en nära storstad ska vara vägledande för hur trafiksystemet och användandet av gatuutrymmet i Göteborg ska utvecklas för att uppnå fastslagna mål och möta de utmaningar som staden står inför.

Beskrivning

I Göteborgs stad pågår sedan några år tillbaka planeringen för många stora infrastrukturprojekt och visionen om Älvstaden ger ett helt nytt sätt att se på staden. År 2035 beräknas Göteborg ha 150 000 fler boende och 80 000 fler arbetstillfällen och vara kärnan i en arbetsmarknadsregion på 1,7 miljoner invånare. Det innebär många stora utmaningar, men också ett tillfälle att skapa en sammanhållen stad som lever upp till högt ställda miljömål, en chans som inte alla städer har. Trafiken och trafikanterna är en integrerad del av en attraktiv stad och ett framgångsrikt näringsliv. De mål och inriktningar som trafikstrategin pekar ut ska bidra till att skapa ett enklare vardagsliv i en konkurrenskraftig, nära storstad. Trafikstrategin ska konkretiseras i handlings- och investeringsplaner och är utgångspunkten för påbörjade och kommande planer och program för olika trafikantslag och ansvarsområden. Arbetet med trafikstrategin har pågått sedan hösten 2011 på uppdrag av kommunstyrelsen. Att hantera fler människors resande och stärka stadens konkurrenskraft är, tillsammans med att minska transportsektorns klimatpåverkan, de tre största utmaningarna som trafikstrategin har att hantera. Trafikstrategin är vägledande för hur trafiksystemet och gaturummet i Göteborg ska utvecklas för att uppnå fastslagna mål och möta de utmaningar som staden står inför. Strategin fokuserar främst på tre områden – resor, stadsrum och godstransporter. Dessa aspekter har stor betydelse för att Göteborg ska nå uppsatta mål och skapa livskvalitet, konkurrenskraft och en hållbar utveckling.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.