Exempelbanken
TRAST - Parkeringspolicy för Göteborgs stad 2009

Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140611O3777
Kommun: Göteborgs stad
År: 2009
Kontaktpersoner: Annelie Kjellberg
Dokument Parkeringspolicy för Göteborg
Länkar Göteborgs stad
Ingress

Göteborg står inför stora förändringar, staden förtätas, marken används effektivare och samhällsplaneringen utvecklas i riktning mot hållbarhet. Samtidigt har efterfrågan på parkering ökat genom att människor med högre inkomster och anspråk flyttar in i innerstaden. Klimatfrågan sätter fokus på dagens livsmönster i ett långsiktigt perspektiv. Göteborgs parkeringspolicy ska ange inriktningen för hur de förändrade förutsättningarna för parkering ska hanteras och hur tillgängligheten till olika delar av staden ska ordnas genom parkering. Policyn ska medverka till att trafiksystemet genom parkeringen stöder den stadsutveckling som anges i kommunens budget och översiktsplan. Projektet bygger på den kunskap och erfarenhet som finns tillgänglig i kommunen och genomförs i en samverkande process där berörda planerare och beslutsfattare successivt involveras.

Beskrivning

Målsättningen med parkeringspolicyn är att den ska medverka till att staden ska vara tillgänglig för alla. Vi ska ha en attraktiv och vacker stad med en hållbar stadsutveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Parkeringspolicyn ska uppmuntra till att fler väljer kollektivtrafiken eller cykeln framför bilen. Göteborgs stads parkeringspolicy har som mål att stödja en hållbar stadsutveckling, skapa en gemensam syn på parkering för bil och cykel, vara ett stöd för avvägningar av plats för parkering mot stadsmiljökvaliteter, medverka till att resande med kollektivtrafik och cykel ökar, ge vägledning för kommunala aktörer, sprida kunskap om parkering inom och mellan berörda organisationer samt utgöra underlag för ett separat åtgärdsprogram. Policyns inriktning är att innerstaden bör bibehålla ungefär samma antal bilplatser som idag. Dessa platser kan dock behöva omfördelas för att t.ex. ge plats för nya kollektivtrafik- och cykelstråk, förskönade stadsmiljöer eller prioritering av andra slag av parkering. I takt med att kollektivtrafiken byggs ut ges emellertid förutsättningar för att minska antalet bilplatser, speciellt i områden i anslutning till god kollektivtrafik. Vad gäller cykelparkeringar bör de utökas i centrala Göteborg inom bekvämt gångavstånd till målpunkter. Cykelparkering ska också ordnas vid infarts- och pendelparkeringar samt alla större kollektivtrafikhållplatser.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.