Exempelbanken
TRAST - Trafikplan för Ale kommun 2011

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140619O3798
Kommun: Ale
År: 2011
Kontaktpersoner: Beata Åhall
Dokument Trafikplan för Ale kommun
Länkar Ale kommun
Ingress

I Ale kommun pågår hela tiden små och stora projekt för att bygga ut gång- och cykelvägnätet och för att göra gatorna trafiksäkrare. Samtidigt så eftersträvas ett effektivt gatunät med god tillgänglighet och framkomlighet för de olika trafikantslagen. Trafikplanen innehåller en hastighetsanalys enligt handboken ”Rätt fart i staden” av de tättbebyggda områdena i Ale kommun, en trafiksäkerhetsanalys som baseras på hastighetsanalysen och en analys av gång- och cykelvägar samt skolvägar. Resultatet av alla dessa analyser leder fram till åtgärdsförslag. Handboken TRAST (trafik för en attraktiv stad) har också används. Trafiken berör alla i samhället och det är viktigt att alla får vara med och ha synpunkter. Trafikplanen har därför varit ute på samråd med kommunala förvaltningar, trafikverket, vägföreningar och allmänheten under hösten 2010. Dokumentet riktar sig dock främst till kommunens beslutsfattare och tjänstemän som arbetar med trafik- och samhällsplanering.

Beskrivning

Denna Trafikplan innehåller en hastighetsplan enligt handboken ”Rätt fart i staden” av alla tätbebyggda områden i Ale kommun och en trafiksäkerhetsanalys baserad på den upprättade hastighetsplanen. Även gång- och cykelvägar samt skolvägar har analyserats. Resultatet av dessa analyser leder till förslag på åtgärder. Syftet med trafikplanen är att: • Funktionsindela trafiknätet • Föreslå en hastighetsplan • Sammanställa och prioritera förslag till åtgärder Syftet med ”Rätt fart i staden” är att: • Öka trafiksäkerheten • Anpassa hastigheter till gatornas livsrum • Föreslå hastigheter som innebär önskad prioritering av vissa trafikslags anspråk • Påverka stadens utveckling Syftet med analysen av gång- och cykelnätet samt skolvägar är att: • Öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter • Öka framkomligheten för oskyddade trafikanter • Visa var det finns konflikter mellan olika trafikslag

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.