Exempelbanken
TRAST - Trafikplan Säffle kommun 2008

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140619S3799
Kommun: Säffle
År: 2008
Kontaktpersoner: Niklas Ekberg
Dokument Trafikplan för Säffle kommun
Länkar Säffle kommun
Ingress

I Säffle kommun diskuteras olika projekt med syfte att göra gatorna i kommunens tättbebyggda områden trafiksäkrare, miljövänligare och samtidigt mer trivsamma och vackra. Detta kan bland annat aktualiseras när teknik- och fritidsförvaltningen river upp en gatusträcka i samband med ett ledningsprojekt eller ett genomgripande underhållsarbete. Under 1999 gjordes i kommunen en trafiknätsanalys som beskriver trafiksituationen i Säffle tätort för bilister, gående och cyklister med hänsyn till trafiksäkerhet. Den visar var i tätorten det finns motstridiga villkor och föreslår åtgärder som begränsar dessa konflikter. Analysen riktar sig främst till kommunens beslutsfattare, trafikplanerare och samhällsplanerare samt till handläggare inom kommunen som har ansvar för trafik- och samhällsplanering. Analysen bör också vara av intresse för kommunens intresseorganisationer.

Beskrivning

Trafikplanen beskriver hur trafiknäten i staden bör utformas för att bättre klara sina respektive uppgifter. Syftet med trafikplanen är att få fram ett underlag för att kunna ta beslut i specifika trafikfrågor inom tätorten. Trafikplanen visar på en indelning och uppdelning av tätortens gator i olika hastighetsklasser. Även hastighetsklassificering av gatukorsningar och korsningspunkter för gående och cyklister redovisas.För att finna den bästa uppdelningen av trafikrummet har de olika trafikantslagens intressen i gaturummet vägts mot varandra. I vissa fall är dock motsättningarna, i önskemål om hastighet mellan olika trafikantslag, så stora att det är omöjligt att uppnå en god standard för alla. För att komma till rätta med detta problem kan man förändra något av näten. Förändringar i ett trafiknät kan göras genom att befintliga gators funktion förändras och/eller genom att bygga nya länkar i gatunätet. Trafikplanen beskriver hur trafiknäten i Säffle skulle kunna utformas för att bättre fullgöra delvis nya kvalitets- och funktionsmål. Syftet med trafikplanen är att få ett underlag för att kunna ta beslut i specifika trafikfrågor inom tätorten med utgångspunkt från bl.a. Nollvisionen. Trafiknäten skall uppfylla: - olika trafikantkategoriers behov av tillgänglighet och framkomlighet. - rådande anspråk på trafiksäkerhet, trygghet, låga bullernivåer och god luftkvalitet. - önskemålen om att bevara och återskapa stadsbildsmässigt värdefulla gatumiljöer. - lösningar som är kostnadseffektiva, långsiktigt hållbara och som innebär god resurshushållning.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.