Exempelbanken
VGU Tätort - Omvänd väjningsplikt för cyklister

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140623M3801
Kommun: Malmö stad
Väg nr./Gatunamn: Kungsgatan
År: 2013
Kontaktpersoner: Ellie Alexandrou
Länkar Malmö stad
Övrig information

Åtgärden utfördes på Kungsgatan i Malmö, i korsningen med Exercisgatan, Ehrensvärdsgatan, Celsiusgatan och Döbelnsgatan. Motivet för åtgärden har varit att i en högre grad prioritera cykeltrafik längs ett viktigt stråk i staden.

Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Före åtgärden utfördes platsobservationer, både i rusnings- och normaltrafik. Det observerades då att många cyklister inte stannade vid väjningsplikten. Bilarna i korsningen hade oftast låg hastighet på grund av farthinder. Korsningen var säkrad med gupp

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Regleringen för korsningen ändras, väjningsplikt för bilar införs. Cykelbanan och korsningen höjs dessutom upp och gatan smalnas av för att signalera till korsande trafik att de ska lämna företräde. Åtgärdsförslag innefattade att refugen breddas och fö

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Målet med åtgärden har varit att förstärka stråkets trafiksäkerhet, komfort och attraktivitet samt bidra till att öka andelen cykelresor inm Malmö. Åtgärderna i korsningen med Exercisgatan och upphöjningen har bidragit till att ge stråket ett lyft och g

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.