Exempelbanken
VGU Tätort - Omvänd väjningsplikt för cyklister


ID-nummer: 140623M3801
Kommun: Malmö stad
Väg nr./Gatunamn: Kungsgatan
År: 2013
Kontaktpersoner: Ellie Alexandrou
Länkar Malmö stad
Övrig information

Åtgärden utfördes på Kungsgatan i Malmö, i korsningen med Exercisgatan, Ehrensvärdsgatan, Celsiusgatan och Döbelnsgatan. Motivet för åtgärden har varit att i en högre grad prioritera cykeltrafik längs ett viktigt stråk i staden.

Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Före åtgärden utfördes platsobservationer, både i rusnings- och normaltrafik. Det observerades då att många cyklister inte stannade vid väjningsplikten. Bilarna i korsningen hade oftast låg hastighet på grund av farthinder. Korsningen var säkrad med gupp i båda fartriktningar. Ofta uppstod dock osäkerhet om cyklisten respektive bilisten tänkte stanna eller inte.
På Exercisgatan hade bilister företräde och cyklister väjningsplikt. 2010 uppmättes trafikmängden på Exercisgatan var 8400 fordon per dygn. Andelen cyklister och bilister är ungefär samma. I korsningen med Ehrensvärdsgatan, Celsiusgatan och Döbelnsgatan är trafikmängden cirka 200 fordon per dygn, i huvudsak till och från bostäder.
Mellan 2003 och 2011 inträffade nio identiska olyckor i korsningen, cyklister blev påkörda av bilar då väjningsplikten för de cykleburna inte var tillräckligt tydlig. Bilarnas hastighet var dock låg på grund av farthindren, vilket innebar lindriga skador.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Regleringen för korsningen ändras, väjningsplikt för bilar införs. Cykelbanan och korsningen höjs dessutom upp och gatan smalnas av för att signalera till korsande trafik att de ska lämna företräde.
Åtgärdsförslag innefattade att refugen breddas och förlängs bakåt. Ramperna flyttas också bakåt för att anpassas med refugerna. På södra sidan ligger kantstenen fast och på norra sidan flyttas kanstenet utåt för att skapa mer plats för gående och cyklister som ska korsa gatan. Detta gör även att cyklister syns tidigare av bilister.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Målet med åtgärden har varit att förstärka stråkets trafiksäkerhet, komfort och attraktivitet samt bidra till att öka andelen cykelresor inm Malmö.
Åtgärderna i korsningen med Exercisgatan och upphöjningen har bidragit till att ge stråket ett lyft och gagna cyklister genom att de synliggörs och prioriteras. Då den största andelen bilister lämnade företräde redan före åtgärden, på grund av farthinder, kan ändringen av företräde ses som en naturlig åtgärd.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.