Exempelbanken
MKB - Hamnbanan Göteborg, dubbelspår Eriksberg - Skandiahamnen


Kommentarer

Exemplet visar hur man kan ta fram platsspecifika riktvärden med avseende på föroreningar. Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark. Dessa är i många fall tillämpliga för att bedöma hur massorna ska hanteras. I vissa projekt som kommer i konflikt med förorenade områden kan det emellertid finnas skäl att ta fram platsspecifika riktvärden. Det gäller främst projekt där de platsspecifika förutsättningarna (exponering, spridningsförhållanden etc.) skiljer sig från de som Naturvårdsverkets generella riktvärden bygger på. Ett annat kriterium som bör vägas vid bedömning om platsspecifika riktvärden bör tas fram är om projektet har behov av att återvinna schaktmassor med visst föroreningsinnehåll för en ökad resurseffektivitet. Likaså om det bedöms finnas behov av s.k. ”miljöschakt” (schakt utöver teknisk schakt för att uppnå miljökrav i form av riktvärden). Exemplet utgörs av en underlagsrapport till järnvägsplan och MKB med förslag på platsspecifika riktvärden framtagna utifrån en platsspecifik riskbedömning. Rapporten är ett komplement till den miljötekniska markundersökningen som redogör för föroreningssituationen i området. De platsspecifika riktvärden ska ligga till grund för att bedöma vilka massor som kan återvinnas inom projektet. De ska även ligga till grund för ställningstagande till ev. behov av ”miljöschakt” vid projektering och vid utförande av markarbeten. Observera att exemplet avser underlagsrapporten och inte hur frågan är hanterad i MKB till järnvägsplanen. I de fall platsspecifika riktvärden tas fram är de väl lämpade att använda som bedömningsgrund i MKB-arbetet.

Ingress

En ny sträckning av Hamnbanan med dubbelspår planeras mellan Eriksbergsmotet och Skandiahamnen. Planerad sträckning av Hamnbanan passerar områden inom vilka det finns eller har funnits miljöstörande verksamheter. Dessa kan, i olika omfattning, ha medfört föroreningar av mark och/eller grundvatten.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.